INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Odčitatelné položky pro letošní rok

27.2.2014

I v roce 2014 můžete zaplatit menší daň díky odčitatelným položkám, které můžete uplatnit v daňovém přiznání za rok 2013.

Odčitatelné položky se odečítají od základu daně. Odečíst si můžete úroky z hypotéky nebo poskytnutého úvěru ze stavebního spoření až ve výši 300 000 korun (tedy můžete mít až o 45 000 korun nižší daň z příjmu).  V ustanovení  § 15 odst. 3 zákona o daních z příjmů jsou popsány případy, kdy musí jít výhradně o bytovou potřebu vlastní, nebo kdy se může jednat o trvalé bydlení druhého z manželů, potomků či prarodičů.

Od daňového základu si můžete odečíst až 12 000 korun, jestliže si platíte penzijní připojištění se státním příspěvkem. Zaplacené penzijní připojištění (nebo doplňkové penzijní spoření) je nutné snížit o 12 tisíc korun, avšak pro maximální možný roční odpočet je nutné naspořit 24 tisíc korun.

Od základu daně si můžete odečíst členské příspěvky, které jste ve zdaňovacím období roku 2013 zaplatili odborové organizaci. Takto se dá odečíst částka do výše 1,5 % zdanitelných příjmů podle § 6, s výjimkou příjmů zdaněných srážkou podle zvláštní sazby daně, maximálně však do výše 3 000 korun za zdaňovací období. Členské příspěvky musí být skutečně zaplacené, nikoli zaúčtované ve mzdě zaměstnance.

Pokud jste v roce 2013 poskytli dary fyzickým osobám, máte taktéž nárok na zvýhodnění. Úhrnná hodnota daru musí činit alespoň 1 000 korun nebo přesáhnout 2 % základu daně. V součtu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně. Veškeré dary musíte doložit potvrzením, ideálně darovací smlouvou, kde musí být uvedeno, kdo je dárce a kdo obdarovaný, na jaké účely má být dar použit, výše daru a datum, kdy došlo k převzetí daru.  Novinkou od letošního roku je to, že se v zákoně nepíše o darech, ale o bezúplatném plnění.  Za dar se považuje i bezplatné darování krve či orgánu. Hodnota jednoho odběru je oceněna na 2 000 korun. Od roku 2014 je možné snížit základ daně darováním orgánu, v tomto případě se hodnosta daru ocení částkou 20 000 korun.

Daňoví poplatníci si mohou snížit základ daně i o zaplacené příspěvky na soukromé životní pojištění. Maximální částka odečtu je stejná jako v případě penzijního připojištění – tedy 12 000 korun. Podmínkou je, že vyplacení pojistného plnění musí být podle smlouvy sjednáno v roce, kdy pojištěný dosáhne 60-ti let věku a zároveň ne dříve než po 60 měsících od uzavření smlouvy. Máte-li životní pojištění sjednané na "dožití" (peníze dostanete vyplaceny, jakmile dosáhnete stanoveného věku), musíte současně splnit podmínku minimální pojistné částky ve výši 40 000 korun u smluv s pojistnou dobou od 5 do 15 let, nebo 70 000 korun u pojistné doby delší než patnáct let.

Maximálně 10 000 korun si můžete odečíst v případě, že se připravujete na zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání (nejedná se ovšem o studium na střední či vysoké škole). Poplatníci se zdravotním postižení si mohou odečíst až 15 000 korun podle stupně postižení. Úhrady za zkoušky nesmí být ale hrazeny zaměstnavatelem, ani nesmí být dříve uplatněny jako výdaj poplatníka.