INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Obchodní korporace, jejich právní úprava a stručné vymezení

Právní úprava
Obchodní korporace jsou upraveny v zákoně č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích, z účinností od 1.1 2014 (dále jen zákon) v ustanovení § 1 Pojem „obchodní korporace“.

Obchodní korporace je definována v ustanovení § 1, odst. 1 tak, že obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti a družstva. Uvedené zákonné ustanovení dále rozvíjí pojem „společnost“.


Společnostmi jsou:

 • veřejná obchodní společnost a komanditní společnost, které jsou „osobními společnostmi“


Stručná charakteristika osobních společností

Veřejná obchodní společnost jako osobní společnost se vyznačuje tím, že v ní podnikají minimálně dvě osoby a za své závazky ruší celým svým majetkem, a to společně a nerozdílně. Pokud je společníkem právnická osoba, vykonává společnická práva a povinnosti jí pověřený zmocněnec, a tím může být jen fyzická osoba.

Komanditní společnost je sice zařazena v zákoně mezi osobní obchodní společnosti, ale je nutno vzít v potaz. Že vykazuje některé rysy kapitálové společnosti. Tyto rysy spočívají v tom, že část jejích společníků – komanditisté  - má vkladovou povinnost, ručí za závazky společnosti v omezeném rozsahu a nepodílejí se osobně na řízení společnosti. Proto se také setkáme s tím, že nazývána „společnost smíšená“. Může být založena za účelem správy vlastního majetku nebo za účelem podnikání. Na její úpravu se podpůrně používají ustanovení o veřejné obchodní společnosti.


Stručná charakteristika kapitálových společností

 • společnost s ručením omezeným a akciová společnost jsou kapitálové společnosti
 • evropská společnost a evropské hospodářské zájmové sdružení

Společnost s ručením omezeným

Společnost s ručením omezeným je jednou z forem obchodních společností a zákonem je považována za společnost kapitálovou. Vykazuje však i některé rysy osobní společnosti.


Družstvo

Družstvo je v zákoně definováno jako společenství neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem vzájemné podpory svých členů nebo třetích osob, případně za účelem podnikání.

Právní úprava pro Evropskou společnost, evropské hospodářské zájmové sdružení a evropskou družstevní společnost

Tyto společnosti se řídí ustanovením zákona o obchodních korporacích v takové rozsahu, v jakém to připouštějí přímo použitelné předpisy Evropské unie, které upravují evropskou společnost, Evropské hospodářské zájmové sdružení nebo evropskou družstevní společnost.

 1. Evropská společnost (ES)
  Evropská společnost (Societas Europaea (je akciová společnost, která je založena podle práva Evropské unie. Její právní poměry jsou stanoveny nařízením Rady č. ES/2157/2001 ze dne  8. října 2001 o statutu evropské společnosti a Směrnicí Rady 2001/86/ES z téhož dne, kterou se doplňuje  statut evropské společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.

 2. Evropské hospodářské zájmové sdružení (EHZS)
  Evropské hospodářské zájmové sdružení je upraveno zákonem č. 360/2004 Sb. Navazuje na nařízení Rady o zřízení Evropského hospodářského zájmového sdružení č. 2137/85. Cílem nařízení je podpora hospodářské spolupráce mezi evropskými podniky, především malými a středními, které by se chtěly podílet na projektech celoevropského rozměru.

 3. Evropská družstevní společnost
  Právní úprava evropské družstevní společnosti spočívá na dokumentech na komunitární úrovni:
  • Nařízení Rady ES č. 1435/2003 ze dne 22. 7. 2003 o statutu evropské družstevní společnosti
  • Směrnice Rady č. 2003/72/ES ze dne 22. 7. 2003, kterou se doplňuje statut evropské družstevní společnosti s ohledem na zapojení zaměstnanců.
  • Právní úpravu Evropské družstevní společnosti obsahuje na úrovni českého vnitrostátního práva zejména:
  • Zákon č. 307/2006 Sb., o evropské družstevní společnosti

   Hlavním účelem evropské družstevní společnosti je uspokojování potřeb jejích členů nebo rozvoj jejich hospodářských nebo sociálních činností nebo sociálních činností v souladu s vytýčenými zásadami.