INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nový zákon o obchodních korporacích a jeho dopad na společnost s ručením omezeným

8.10.2013

V souvislosti s novým občanským zákoníkem, který přináší mnoho velkých změn, v platnost vstupuje i nový zákon  č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích. Dosud se obchodními společnostmi zabýval obchodní zákoník, který se 31. prosince 2013 definitivně ruší. Informace týkající se smluv a vztahů mezi podnikateli se přesouvají do nového občanského zákoníku. Zákon o obchodních korporacích se bude zabývat pouze vlastní úpravou společností a družstev (tedy veřejné obchodní společnosti v.o.s., komanditní společnosti k.s., s.r.o., a.s. a družstva).

Tento nový zákon se tak stane stěžejním pro existenci a chod obchodních společností a družstev a podnikatelé budou muset reagovat na nové předpisy a další pravidla. Oproti současnému obchodnímu zákoníku přinese podnikatelům a společníkům mnohem více svobody v úpravě vztahů a vnitřních záležitostí a také sníží nároky na kapitál a zruší zákonný rezervní fond (až na případné výjimky u a.s.).

Zástupci stávajících společností jsou zodpovědní za to, že společenské smlouvy a stanovy budou v souladu s novým platným právním řádem. Pokud by odporovaly ustanoveními obsaženými v novém zákoně, přestanou být obchodní korporace k  1. lednu 2014 platná. Kromě této povinnosti se mění i smlouvy o výkonu funkce. „Podle zákona pak poběží půlroční lhůta na to, aby zástupci společností uvedli tyto listiny do souladu s novou úpravou, a ustanovení, která jí odporují, nahradili jinými, která budou zákonu o obchodních korporacích vyhovovat‘, vysvětlil advokát Petr Kincl na konferenci Tuesday Business Network. Tvůrce zákona Bohumil Havel říká, že zavedení zákona sice přinese náklady navíc, ale vykompenzují to výhody, které nová právní úprava zavede.

Co se týče společnosti s ručením omezeným, dojde k několika změnám. Především minimální výše základního kapitálu s.r.o. se sníží na 1 korunu (z nynějších 200 000 Kč). Změna se dotkne i obchodního podílu, kdy s.r.o. bude moci vydat více druhů podílů na společnost, pokud to připustí společenská smlouva (v současné době je jen jeden druh obchodního podílu). Společník bude moci vlastnit více podílů dané společnosti. Společnost s r.o. bude moci vydávat tzv. kmenové listy, což jsou cenné papíry převoditelné na řad, které v sobě inkorporují obchodní podíl, který lze prodat způsobem jako akcie.

Nová právní úprava by měla zpřístupnit možnost podnikání formou společnosti s ručením omezeným většímu počtu osob (díky snížení minimální výše základního kapitálu) a měly by se zjednodušit formální postupy spojené s nabýváním obchodního podílu.