INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela zákona o DPH v roce 2017

18.7.2017

Od prvního července vstoupil v účinnost zákon č. 170/2017 Sb., kterým se mění některé zákony v oblasti daní.

Novelou se ruší specifická úprava registrace a postupů při správě daně u společností a nově se postupuje podle obecných principů DPH. Každý společník bude nově sledovat svůj obrat samostatně a bude muset své veškeré výdaje za svá uskutečněná a přijatá plnění (i v rámci společnosti) uvádět v daňovém přiznání. Každý společník v daňovém přiznání, v souhrnném hlášení a v kontrolním hlášení bude uvádět údaje za svá uskutečněná a přijatá plnění (i ta, která uskutečňuje v rámci společnosti).

Další novinkou je rozšíření institutu nespolehlivých plátců o institut nespolehlivých osob. Nespolehlivou osobou se můžete stát, pokud závažným způsobem porušíte své povinnosti vztahující se ke správě daně.

U dlouhodobého majetku se bude moci provádět jednorázový úprava odpočtu daně i v průběhu kalendářního roku (dříve se prováděl až v daňovém přiznání za prosinec, respektive za poslední čtvrtletí daného roku). Úprava odpočtu se bude moci provést i v případě ztráty, zničení či odcizení.

Novela zpřesňuje pravidlo pro stanovení vzniku povinnosti přiznat daň při přijetí úplaty před uskutečněním zdanitelného plnění. Povinnost přiznat daň z přijaté částky ke dni přijetí úplaty vzniká pouze v případě, je-li ke dni přijetí úplaty dostatečně známo zdanitelné plnění.

Za zdanitelné plnění se považuje den, ke kterému dochází k převodu nakládat se zbožím jako vlastník. Den převzetí již není určující. Dochází také ke zrušení definice opakovaného plnění. V případě poskytnutí služby, či dodání zboží, které probíhá po dobu delší než dvanáct měsíců, se zdanitelní plnění považuje za uskutečněné nejpozději posledním dnem každého kalendářního roku následujícího po roce, kdy bylo poskytování tohoto plnění započato.

Příjemce zdanitelného plnění ručí za daň nezaplacenou jeho poskytovatelem v případě, že úplata za plnění je poskytnuta virtuální měnou (i kdyby jen částečně).

Dochází také k rozšíření uplatnění režimu přenesení daňové povinnosti. Tento režim se bude od nově uplatňovat u:

  • zprostředkování dodání investičního zlata (v kontrolním hlášení bude vykazováno novým kódem 1a)
  • dodání nemovité věci dlužníkem z rozhodnutí soudu v řízení o nuceném prodeji (kód 3a)
  • při poskytnutí pracovníků pro stavební a montážní práce (kód 4a)
  • při dodání zboží poskytovaného jako záruka při realizaci této záruky (zajišťovací převod práva, zástava) - kód 6
  • při dodání zboží po postoupení výhrady vlastnictví nabyvateli a výkon tohoto práva nabyvatelem (kód 7)