INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela občanského soudního řádu

26.9.2013

Dne 12. 9. 2013 byl Senátem schválen vládní návrh novely občanského soudního řádu. Jedná se o několikátou novelu v pořadí za poslední dva roky. Návrh by měl přizpůsobit právní úpravu v rámci rekodifikace soukromého práva. Vedle úpravy OSŘ vzniká nový zákon o zvláštních řízeních soudních. Obě legislativy budou fungovat na principu subsidiarity, kdy OSŘ bude představovat obecný právní předpis.

Mezi hlavní změny patří věcná příslušnost reflektující sjednocení závazkového práva, dále změny institutu podpůrce a ochrany držby podle nového občanského zákoníku.

Novela dále upravuje proces exekuce. Důležitou změnou je přenesení rozhodovacího práva na samotné exekutory, kteří nebudou ve všech případech muset čekat na pověření soudu, ale rozhodnou pod dohledem soudu sami. Tato změna by měla vést k zefektivnění a zrychlení celého procesu.

Další součástí novely je vymezení druhů pohledávek. Ty se rozdělí na pohledávky vymáhané soudem a pohledávky, jejichž charakter si vybere věřitel sám (rozhodne se mezi vymáháním soudem nebo exekutorem). Příkladem může být osamělá matka, která se domáhá pohledávky na výživném.

V rámci zefektivnění právního systému se exekuce budou v případě uvalení více exekucí na jednoho jedince spojovat, což doteď nebylo možné. Tímto by se měly mimo jiné ušetřit poplatky, které zvyšují míru zadlužení.
Jako další můžeme zmínit změny v oblasti výkonu rozhodnutí na dávky ze zaopatřených smluv, vyloučení

věcí z výkonu rozhodnutí prodejem movitých věcí, změny v terminologii (například u pojmů právní osobnost, sídlo či obchodní závod). Poslední zajímavostí je přesun sídla Exekutorské komory České republiky z Brna do Prahy.