INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Novela insolvenčního zákona v roce 2017

11.7.2017

Ministerstvo spravedlnosti předložilo novelu insolvenčního zákona. Novela začala platit od 1. června letošního roku. Jedná o poměrně zásadní novelu a v dnešním článku si shrneme nejdůležitější změny.


Hlavním cílem novely je ochrana práv účastníků insolvenčního řízení, zvýšení transparentnosti insolvenčního řízení a snížení administrativní zátěže insolvenčních soudů.  Ke zvýšení transparentnosti řízení by mělo dojít prostřednictvím nového sběru a podrobné analýze dat obsažených v soupisu majetkové podstaty, v seznamu přihlášených pohledávek a v konečné zprávě a ve zprávě o plnění reorganizačního plánu. Novela zavádí i nový formulář pro návrh na vstup právního nástupce do insolvenčního řízení.

Novela se dotkne i hlasovacích práv věřitelů, kteří tvoří koncern s dlužníkem. Věřitel, který s dlužníkem tvoří koncern, či je osobou dlužníkovi blízkou, nesmí na schůzi věřitelů hlasovat, nestanoví-li insolvenční zákon jinak.

Další novinkou je to, že návrh na povolení oddlužení musí sepsat a podat buď advokát, soudní exekutor, insolvenční správce, či akreditovaná osoba. Akreditovaná osoba je právnická osoba, která byla rozhodnutím ministerstva udělena akreditace pro poskytování služeb v oblasti oddlužení podle insolvenčního zákona.

Výjimkou je pouze případ, kdy je dlužníkem fyzická osoba, která má právnické nebo ekonomické vzdělání v magisterském studijním programu, nebo vykonala zkoušku insolvenčního správce. Tato fyzická osoba může jednat i za dlužníka, kterým je právnická osoba.

Novela zákona i stanovuje limity pro osoby sepisující a podávající návrh na povolení oddlužení. Odměnu zákon limituje částkou 4 000 korun bez DPH, nebo 6 000 korun bez DPH v případě společného oddlužení manželů. V odměně je zahrnuta i náhrada nákladů vynaložených v souvislosti se sepsáním a podáním návrhu. U akreditovaných osob zákon odměnu zcela vylučuje. 

Další změnu je § 47 insolvenčního zákona, kde bude nově stanoveno, že schůze věřitelů v případě oddlužení se svolá na návrh nadpoloviční většiny všech věřitelů, jejichž pohledávky počítané podle § 49 odst. 1 insolvenčního zákona činí zároveň nadpoloviční většinu přihlášených pohledávek.

Některé další návrhy se ještě projednávají v poslanecké sněmovně.  Navrhovaný balíček připravovaných změn by chtěl pomoci dlužníkům, kteří se ocitli v dluhové pasti. Oddlužení by mělo mít tři varianty. První varianta počítá s tříletým oddlužením v případě, kdy dlužník zaplatí více než 50 % svých dluhů. Druhá varianta obsahuje současnou hranici 30 % splacených dluhů za pět let a třetí varianta v podstatě zavádí nulovou hranici oddlužení pro ty, kteří budou v tomto procesu sedm let. Během těchto let jsou všechny příjmy dlužníka nad hranici nezabavitelného minima odevzdány na splacení závazků. Poslední varianta je také nejvíce diskutovaná a kritizují ji především věřitelé.