INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová pravidla oddlužení

12.3.2019

Zástupci Exekutorské komory informovali o počtu nově zahájených exekucí v loňském roce. Jejich počet meziročně klesl o 106 445 na 505 120.  V roce 2017 věřitelé prostřednictvím exekucí vymáhali 239 miliard korun. Trend klesajícího počtu nových exekucí i celkový počet exekucí by měl v i v tomto roce pokračovat. Důvodem je vysoká míra zaměstnanosti, změna zákona o spotřebitelském úvěru, který nutí finanční instituce lépe prověřovat platební schopnost dlužníka, a také zrušení rozhodčí doložky v úvěrových smlouvách.

Navíc v červnu letošního roku nabude účinnosti novela zákona o úpadku a způsobech jeho řešení, tzv. novela insolvenčního zákona. Tato novela zásadně mění pravidla. pro oddlužení. Hlavním principem přijaté novely je zpřístupnění institutu oddlužení širšímu okruhu dlužníků.

V současnosti může dlužník o oddlužení požádat, pokud má dluhy alespoň u dvou či více věřitelů a je jasné, že není schopen tyto dluhy splatit. Proces oddlužení trvá po dobu pěti let. Za tuto dobu by měl dlužník splatit alespoň 30 procent svých dluhů – toto musí osvědčit před insolvenčním soudem.

Nově nebude muset dlužník při vstupu do oddlužení prokazovat, že je schopen zmíněnou hranici během pětiletého období splatit. Musí ovšem vynaložit veškeré úsilí k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Podmínkou bude placení nákladů insolvenčního řízení, odměny osobě, která insolvenční návrh sepsala, jako i pohledávek postavených na roveň pohledávkám za majetkovou podstatou, např. pohledávky věřitelů na náhradu škody, na výživném, pracovněprávní pohledávky dlužníkových zaměstnanců apod.

Při vstupu do oddlužení musí dlužník doložit potvrzení o příjmech od zaměstnavatele, pokud je zaměstnán. Insolvenční správce následně provede analýzu osobních poměrů (stav, počet dětí apod.), aby se mohlo spočítat, jaká nezabavitelná částka mu z příjmu zůstane a jakou částkou může měsíčně splácet.

Pořadí pohledávek při plnění splátkového kalendáře:

  1. Odměna a hotové výdaje insolvenčního správce
  2. Pohledávky věřitelů na výživném ze zákona
  3. Pohledávka osoby, která sepsala a podala návrh na povolení oddlužení
  4. Ostatní pohledávky věřitelů na výživném ze zákona
  5. Náklady spojené s udržováním a správou majetkové podstaty

Oddlužení pro starobní a invalidní důchodce (druhý a třetí stupeň invalidity) bude mít mírnější pravidla. Důchodci budou moci být oddluženi během tří let. Také musí vynaložit veškeré úsilí k plnému uspokojení pohledávek svých věřitelů. Zákon přiznává důchodcům nárok na zkrácení doby oddlužení pouze jednou.