INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nová oznamovací povinnost

27.2.2020

Díky implementaci směrnice Rady 2018/822/EU, kterou se mění směrnice Rady 2011/16/EU o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS (tzv. DAC6), do zákona č. 164/2013 Sb., o mezinárodní spolupráci při správě daní a o změně dalších souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, se od 1.7.2020 se zavádí nový druh povinné automatické výměny informací o přeshraničních uspořádáních, která se mají oznamovat povinnými osobami v rámci členských států Evropské unie.

Od tohoto data vzniká tedy povinnost podat oznámení u přeshraničních uspořádání do 30 dnů od jejich vzniku, uvedené na trh nebo učinění prvního kroku k jejich zavedení. Dále u uspořádání, k jejichž zavedení byl učiněn první krok v období od 25. 6. 2018 do 30. 6. 2020, je povinnost podat oznámení do 31. 8. 2020.

Cílem směrnice je automatizované získání informací o „uspořádáních“ agresivním daňovým plánováním a jejichž hlavním důvodem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného daňového práva.

Do české legislativy se oznamovací povinnost u přeshraničních uspořádání implementuje novelou zákona o mezinárodní spolupráci. Nová oznamovací povinnost by měla začít platit od 1. července letošního roku.

Jak již bylo zmíněno, oznamovací povinnost se bude týkat pouze přeshraničních uspořádání, které se týkají více členských států Evropské unie nebo členského státu Evropské unie a třetích zemí, pokud alespoň jeden účastník tohoto uspořádání:

  • je daňovým rezidentem v jiném státě nebo jurisdikci než jiný účastník
  • je daňovým rezidentem v alespoň dvou státech nebo jurisdikcích
  • podniká v jiném státě nebo jurisdikci prostřednictvím stálé provozovny a toto podnikání probíhá podle tohoto uspořádání
  • vykonává činnost ve státě nebo jurisdikci, ve které není rezidentem ani zde nemá stálou provozovnu

Oznámení bude možné podat prostřednictvím daňového portálu Finanční správy přes aplikaci EPO.