INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezdanitelné části základu daně z příjmů v letošním roce

15.1.2015

V dnešním článku se zaměříme na to, zda nový rok přinese nějaké změny a novinky v oblasti nezdanitelných částí základu daně z příjmů. Nezdanitelné části základu daně z příjmů představují nástroje, jak snížit základ daně zaměstnancům při ročním zúčtování a stejně tak osobám samostatně výdělečně činným a jiným poplatníkům, kteří podávají daňové přiznání.

V rámci novelizace zákona o daních z příjmů (ZDP) dojde ke změnám v odpočtech z darování krve, v bezúplatném plnění (darování), v životním a penzijním pojištění. Novela zákona (ZDP) na tyto oblasti bude mít významný dopad, čímž se dotkne řady daňových poplatníků.

Nezdanitelnou část základu daně například tvoří bezúplatné plnění (dříve označováno jako darování). V nové úpravě dochází k většímu upřesnění, kde se vymezuje, že lze odečíst dary v podobě knih, sbírkových předmětů či uměleckých děl na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu apod. V případě, že manželé ze svého společného jmění poskytnou bezúplatné plnění, může jeden z nich nebo oba uplatnit poměrnou část. Maximálně lze v úhrnu odečíst 15 % ze základu daně.
Co se týká odpočtů z darování krve, peněžní hodnota zůstává stejná – tedy 2 000 korun za jeden odběr krve. Hodnota odběru orgánu od žijícího dárce se oceňuje částkou 20 000 korun. Dochází k omezení, že nesmí být poskytnuta finanční úhrada výdajů spojená s odběrem krve nebo jejích složek (dle zákona upravujícího specifické zdravotní služby). Výjimku pouze tvoří úhrady prokázaných cestovních nákladů spojených s odběrem.
Změny se dotknou i životního a penzijního pojištění. Novinkou je, že přechodem ze systému penzijního připojištění se státním příspěvkem do nového doplňkového penzijního spoření (důvodem je hlavně možnost čerpání takzvaného předčasného důchodu) se uplatní limit pro snížení daně ve výši 12 000 korun.

Další změnou v oblasti životního a penzijního pojištění je takzvané zpětné dodanění dříve uplatněného pojistného za uplynulých deset let. Při zrušení smlouvy o penzijním připojištění by tedy docházelo k dodanění dříve uplatněných nezdanitelných částí základu daně z důvodu odpočtů na penzijní připojištění. Dle ustanovení by mělo platit, že příspěvky na penzijní připojištění se státním příspěvkem uplatněné před 1. lednem 2006 dodanění nepodléhají. Změna se dotkne až při případném zrušení pojistného od roku 2016.

Desetiletá lhůta platí i pro životní pojištění, ovšem v tomto případě se změna projeví okamžitě. V letošním roce budou přijímány pouze smlouvy, které neumožňují výplatu jiného příjmu, jenž není pojistným plněním a nezakládá zánik pojistné smlouvy.