INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezapomeňte na vyplnění Přehledu o příjmech a výdajích za rok 2013 pro zdravotní pojišťovnu

14.4.2014

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013 pro zdravotní pojišťovnu (dále jen „Přehled“) slouží k výpočtu nedoplatku nebo přeplatku pojistného za rok 2013 a stanovení nové výše měsíční zálohy na rok 2014. Tento „Přehled“ je povinna předložit osoba samostatně výdělečně činná (OSVČ).

Ze zákona je nutné odevzdat „Přehled o příjmech a výdajích“ do jednoho měsíce ode dne, kdy mělo být odevzdáno přiznání k dani z příjmu fyzických osob. Za rok 2013 je nutné odevzdat daňové přiznání do 1. dubna 2014. „Přehled“ se tedy musí odevzdat do 2. května 2014 (neboť 1. května je státní svátek). Pokud je daňové přiznání zpracováno daňovým poradcem, lhůta pro odevzdání „Přehledu“ se prodlužuje do 1. srpna 2014. Je ovšem nutné o tom do konce dubna informovat svoji pojišťovnu.

Povinnost podat „Přehled“ mají i ty OSVČ, které mají daň stanovenou paušální částkou, nebo OSVČ, na které je prohlášen konkurs, či osoby mající příjmy ze samostatně výdělečné činnosti a nejsou povinni daňové přiznání podávat. Pokud osoby nejsou povinny daňové přiznání podávat, předkládají „Přehled“ nejpozději do 8. dubna 2014.

Jak se vypočítá zdravotní pojištění za rok 2013? OSVČ odvádí na zdravotním pojištění 13,5 % z vyměřovacího základu. Vyměřovacím základem je polovina daňového základu. V případě, že je skutečný vyměřovací základ nižší než minimální vyměřovací základ stanovený zákonem, tak se zdravotní pojištění vypočítává z minimálního vyměřovacího základu.

D“

OSVČ vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost odvádí zdravotní pojištění formou měsíčních záloh. Výše zálohy závisí na dosaženém zisku v uplynulém období. Vždy však musí být placena alespoň minimální záloha. Během roku 2013 byla minimální záloha na zdravotním pojištění 1 748 Kč.

Zaměstnanci, kteří si během roku 2013 přivydělávali samostatnou výdělečnou činností, zálohy na zdravotní pojištění neplatí. Zdravotní pojištění doplatí jednorázově dle skutečně dosaženého zisku (není nutné dodržet minimální vyměřovací základ).

Nová výše zálohy musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán „Přehled“, a platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude obdobný „Přehled“ předložen v roce 2015. Během roku 2014 musí minimální měsíční záloha na zdravotním pojištění činit 1 752 Kč.