INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nezabavitelná částka v roce 2022 „trochu“ jinak

9.4.2022, Ing. Růžena Klímová

Úvodem je nutné alespoň rámcově popsat vývoj názorů a závěrů týkajících se koncepce nezabavitelné částky v roce 2022.

Nařízením vlády č. 507/2021 Sb., které nabylo účinnosti 1. ledna 2022, se zvýšily náklady na bydlení, které jsou jednou ze dvou veličin pro výpočet nezabavitelné částky. S účinností od 28.1.2022 nabyl účinnosti zákon č. 17/2022 Sb. (dále jen „zákon“). Touto novelou byl do zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, vložen nový § 26a, kterým se navýšily náklady na bydlení s retroaktivní účinností od 1.1.2022, ovšem jen pro účely dávek státní sociální podpory, konkrétně pro příspěvek na bydlení.

Z hlediska nejednoznačného vnímání nového ustanovení § 26a zákona se objevila řada dotazů a objevily se opačné názory opírající se o stanoviska útvarů Ministerstva spravedlnosti a Ministerstva práce a sociálních věcí.  Současně MS zveřejnilo na svých webových stránkách aktualizovanou metodiku výpočtu splátek v oddlužení, kde nezabavitelná částka byla vypočtena ze zvýšených normativních nákladů na bydlení v souvislosti s § 26a zákona. Závěrem bylo uvedeno, že „…jde o právní názor odboru insolvenčního a soudních znalců MS, jakož i informace zveřejněné v metodice výpočtu splátek v oddlužení a nejsou právně závazné. Soudy, jiné orgány veřejné moci a ministr spravedlnosti coby orgán rozhodující ve vybraných řízeních ve druhém stupni mohou zaujmout jiný názor“.

A tak se skutečně stalo. Dne 9. 3. 2022 se vydává Krajský soud v Hradci Králové - pobočka v Pardubicích „Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení“, v němž se uvádí, že se objevily v rámci insolvenční praxe různé přístupy k výkladu ustanovení § 26a zákona, a proto za účelem sjednocení praxe v mezích své působnosti vydává opatření, z něhož vyplývá, že pro účely insolvenčního řízení se zákon č. 17/2022 Sb. nepoužije, a na rozdíl od nezávazné informace MS je závěr soudu závazný. Obsahově stejné „Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení“ vydaly i některé další krajské soudy.

S ohledem na značné rozpory (střed dvou výkladů) ve stanovení nezabavitelné částky bylo MPSV, které je gestorem zákona o státní sociální podpoře a souvisejícího nařízení vlády č. 507/2021 Sb., požádáno o stanovisko k danému problému. Z dopisu vyplývá, se normativní náklady na bydlení se zvyšují pro stanovení nároku na příspěvek na bydlení, „….a (proto) má MPSV za to, že v roce 2022 by i pro výpočet nezabavitelné částky podle nařízení vlády č. 595/2006 Sb. měla být reflektována skutečnost, že normativní náklady na bydlení byly pro rok 2022 mimořádně navýšeny….“

Specialisté na danou problematiku se shodují v tom, že je účelné nezabavitelnou částku navýšit ve smyslu zákona č. 17/2022 Sb. Současně nevylučují možnost, že může být některými věřiteli podána poddlužnická žaloba soudu, aby plátce mzdy zaplatil ze svých prostředků ty částky, které díky uvedenému navýšení dlužníkovi nesrazil.

Z tohoto důvodu bude nezbytné pro exekuční srážky a též srážky na základě dohod o srážkách ze mzdy uplatňovat vyšší parametrické údaje pro určení nezabavitelné částky (viz. dále).

Pro výpočet insolvenční srážky (ač by měla být shoda v určení nezabavitelné částky jak pro exekuční, tak insolvenční srážku) to bude v některých případech jinak, a to dle opatření vydaného příslušným krajským soudem. S ohledem na skutečnost, že „Opatření k zajištění účelu insolvenčního řízení“ nevydaly všechny krajské soudy, je nezbytné pro legitimní určení výše nezabavitelné částky u konkrétního dlužníka v insolvenci, získat stanovisko příslušného soudu, který vydal o usnesení o oddlužení schválením splátkového kalendáře se zpeněžením majetkové podstaty dotyčného dlužníka, a tím se řídit.

Pro zaměstnavatele znamená tento nesoulad zvýšené a naprosto zbytečné komplikace při výpočtu exekučních a insolvenčních srážek ze mzdy, které vznikly chaotickým přijímáním právních norem bez patřičných souvislostí.

S ohledem na výše uvedené uvádím nezabavitelné částky, které jsou koncipovány ve smyslu § 26a zákona v období od 1.1.2022 do 31.3.2022.

Nezabavitelná částka na dlužníka činí …… 3860 + (6815 + 1 120) x 3/4 = 8 846,25 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu …. 8 846,25 : 3 = 2 948,75 Kč
Mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení, činí …. (3 860 + 7 935) x 2 = 23 590 Kč
Nejvyšší třetina … 7 863 Kč, výpočet 23 590 – 1 = 23 589, 23 598 : 3 = 7 863 Kč

S účinností od 1.4.2022 dochází nařízení vlády č.75/2022 Sb. ke zvýšení částky životního minima na 4 250 Kč, a proto budou od 1.4.2022 platit tyto parametry:
Nezabavitelná částka na dlužníka činí …… 4 250 + (6815 + 1 120) x 3/4 = 9 138,75 Kč
Nezabavitelná částka na vyživovanou osobu …. 9 138,75 : 3 = 3 046,25 Kč
Mez, nad kterou je mzda zabavitelná bez omezení, činí …. (4 250 + 7 935) x 2 = 24 370 Kč
Nejvyšší třetina … 8 123 Kč, výpočet 24 370 – 1 = 24 369, 24 369 : 3 = 8 123 Kč

Závěrem upozorňuji, že výše uvedené parametry se týkají exekučních srážek a srážek na základě dohod o srážkách ze mzdy. Pro účely výpočtu nezabavitelné částky u insolvenční srážky je nezbytné se řídit příslušnými opatřeními krajských soudů, jak výše uvedeno, přičemž nemusí být shoda ve stanoviscích jednotlivých soudů.