INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nápomoc při rozhodování

Zákon č. 89/2012 Sb. je účinný od 1.1 2014 (dále NOZ) a obsahuje mnoho novinek, na které jsme nebyli zvyklí. Jednou z mnohých je řešení nápomoci při právním rozhodování v souvislosti se sníženou možností se rozhodnout, ale  nejedná se o osoby se ztrátou způsobilosti. Právní úpravou ustanovení je § 45 až 48 NOZ .

 Ustanovení § 45 – § 48  – Nápomoc při rozhodování

Stane se, bez ohledu na věk a hmotnou situovanost, že člověk z důvodu nemoci nebo prožitého utrpení utrpí duševní poruchu, která mu brání se správně a bezpečně rozhodovat. Takový člověk nemusí být omezený nebo zbavený svéprávnosti.  Zákon mu umožňuje,   aby s někým, komu důvěřuje, sjednal smlouvu. Měl by to být takový člověk, který je o věci informován a je u něho záruka, že nebude jednat v jeho neprospěch.

Smluvní strany (§ 45)

Ten, který bude poskytovat takovou podporu, se ve smlouvě bude jmenovat podpůrce a ten, který podporu využije, se bude nazývat podporovaný. Podpůrců může být i více.

Smlouva, práva a povinnosti smluvních stran (§ 46)

Smlouva ponese název „Smlouva o nápomoci“. Zákon sice nepraví, jak má být formulován předmět smlouvy, ale jistě je záhodno, aby se smluvní strany opíraly o určitý předmět smlouvy, který má být plněn. Jde o to, aby při sporu mezi podpůrcem a podporovaným bylo jasné, co podpůrce nebo podpůrci nesplnili nebo splnili chybně či neúplně, a výsledek nebyl takový, jaký by podporovaný mohl právem očekávat. Příkladem budiž například rozhodování o poslední vůli, o prodeji nebo darování nemovitostí, investování peněz apod. Tedy jde o uskutečnění nějakého jednání, při kterém by mohl být podporovaný výrazně poškozen ve svých zájmech. Ve smlouvě se sice podpůrce musí zavázat, že bude s jeho souhlasem přítomen při jeho právních jednáních, že mu poskytne potřebné údaje a sdělení a že mu bude nápomocen radami. Ale lze předpokládat, že to budou skutečně kvalifikované rady, které musí být udělovány ve prospěch podporovaného, tedy musí jít o osobu, která je ve věci informována, má potřebné podklady nebo je dokáže zajistit a směřuje jednání svého chráněnce v jeho prospěch.

Schválení soudem

Smlouva mezi podpůrcem a podporovaným musí být schválena soudem. Pokud strany neuzavřou smlouvu v písemné formě, zákon vyžaduje, aby podpůrce a podporovaný projevili vůli uzavřít smlouvu před soudem. Ale soud samozřejmě nemusí smlouvu schválit, pokud zjistí, že zájmy podpůrce odporují zájmům podporovaného.

Něco jako mandátní smlouva nebo příkazní smlouva?

Smlouva o nápomoci svou strukturou a obsahem může svádět k myšlence, že je podobná mandátní smlouvě. Ale je to jen zdánlivý dojem, protože podporovaný podpůrci nedává mandát, aby jednal v jeho jménu a v jeho prospěch. Ve věci jednají spolu, v souladu s rozhodnutím podporovaného. Pokud podporovaný právně jedná písemně, může podpůrce připojit svůj podpis na doklady (s odvoláním na to, jakou podporu poskytl).  Podpůrce má také významné právo, namítat neplatnost právního jednání podporovaného.

Zánik smlouvy

Na návrh podporovaného nebo podpůrce soud podpůrce odvolá, Odvolá ho i v případě, když podpůrce závažně poruší své povinnosti vůči podporovanému, a to i bez návrhu.

Několik poznámek ke smlouvě o nápomoci

Když si běžný občan ustanovení o smlouvě o nápomoci přečte, postrádá údaj o úplatnosti nebo bezúplatnosti smlouvy. Zřejmě podpůrce musí hradit třeba spoustu správních poplatků a těžko bude svou činnost dělat zadarmo, protože půjde o případy, kdy se budou řešit složité věci, spojené s majetkem. I přesto není právo na odměnu podpůrci a náhradu účelně vynaložených prostředků při zajišťování nápomoci, v zákonném ustanovení uvedeno. Zřejmě se počítá s tím, že podpůrcem bude advokát, který se řídí tarify nebo jiný odborník, který se bude takovou činností zabývat v rámci své podnikatelské činnosti. Dále není stanoveno, co se stane, když podpůrce zanikne jako právnická osoba, zda je povinen zajistit pokračování případu nástupnické organizaci. Zda je povinen předat podporovanému podklady a podporovaný je povinen mu zaplatit do výše jeho provedené práce.

Otázka subdodavatelů

Podpůrce může být advokátem nebo jiným odborníkem, který je schopen plnit předmět smlouvy. Ale pokud by bylo třeba zajistit nějakou činnost, která vyžaduje jinou odbornost podle živnostenského zákona, má právo podpůrce někoho takového nasmlouvat? Jde například o vyhotovení dokladů a podkladů, kterými ozřejmuje předmět zájmu podporovaného a nejde o správní orgány. A to není také zadarmo. Taková osoba se nebude zařazovat do seznamu podpůrců. Pro tento případ by měl být do smlouvy vložen článek, kterým podporovaný povoluje další osoby k plnění předmětu smlouvy. 

Předání podkladů

Podle mého názoru by mělo být ve smlouvě o nápomoci zajištěno předávání podkladů mezi smluvními stranami, popřípadě náhradu za jejich ztrátu nebo zneužití ve prospěch nějaké osoby.

Nemusí jít vždy o složitou záležitost, spojenou s nebezpečím velké ztráty pro podporovaného, ale lze jen doporučit, aby každý, kdo takovou smlouvu bude chtít uzavřít za podmínek daných zákonem, si promyslel, pokud je toho schopen s ohledem na jeho zdravotní stav, všechny okolnosti, které by měla smlouva obsahovat, a zabezpečit tak bezporuchový průběh zajištění jeho zájmu.