INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Náklady - na reprezentaci a reklamu, tantiémy

14.8.2015

Jako náklady na reprezentaci můžeme chápat nejrůznější pohoštění a občerstvení, přičemž vůbec nezáleží na tom, zdali je toto pohoštění poskytováno při obchodní schůzce či firemní „teambuildingové“ akci. Toto omezení, leč se může zdát nespravedlivé, vychází z ustanovení § 25 odst. 1 písm. t) ZDP. Oproti nákladům na reprezentaci, náklady na reklamu daňově účinné jsou dle obecného vymezení plynoucího z § 24 odst. 1 ZDP.

Zajímavá situace může nastat při firemním večírku pro obchodní partnery, který je zakončený veřejným ohňostrojem. V momentě, kdy se ohňostroj stává veřejnou akcí a mohou jej sledovat lidé z širokého okolí, může se jednat o reklamu („propagaci“) dané společnosti a náklady na ohňostroj jsou tak daňově uznatelné. Jinak tomu je u nákladů na večeři konané na večírku, neboť ta je poskytnuta pouze vybranému okruhu osob a nejedná se tak o náklady na reklamu, nýbrž o náklady na reprezentaci.

Mezi další náklady, které jsou v § 25 ZDP vyčleněny z daňově uznatelných nákladů, patří dary. Obecně nelze jakékoli dary považovat za daňově uznatelný výdaj, vyjma předmětů, které jsou reklamním nebo propagačním předmětem, nepodléhají spotřební dani (kromě tzv. tichého vína), hodnota nepřesahuje 500 Kč bez DPH a jsou opatřeny obchodní firmou nebo ochrannou známkou poskytovatele předmětu anebo názvem propagovaného zboží či služby. I když se dary neprojeví ve výsledku hospodaření v podobě daňově uznatelných nákladů, zákonodárce některé dary umožňuje odečíst od základu daně.

Odměny orgánů právnických osob

Odměny orgánů právnických osob, tedy jednatelů společností s ručením omezeným, členů představenstev, dozorčích orgánů apod., by měly být zpravidla daňově uznatelné. Je však nutné, aby odměňování bylo přímo stanovené ve smlouvě o výkonu funkce v souladu se zákonem o obchodních korporacích, není li totiž tak uvedeno, považuje se výkon funkce za bezplatný. Smlouva má mít písemnou formu a je třeba, aby byla schválena nejvyšším orgánem společnosti, většinou se jedná o valnou hromadu.

Tantiéma je zvláštním případem podílu na zisku, který náleží členu některého z orgánů z titulu své funkce (nejedná se tedy o podíl na zisku z titulu majetkové účasti v podniku). Výplata podílu není ani účetním ani daňovým nákladem, avšak jelikož musí právnická osoba, tedy výplatce tantiémy, odvést ze mzdy pojistné na zdravotní a sociální pojištění, může si následně hrazené pojistné uplatnit jako daňový náklad.

Pokud společnost hradí za své členy orgánů pojištění osobní odpovědnosti za škodu způsobenou porušením právních povinností při výkonu funkce, nemůže tyto platby uplatnit jako daňový náklad z důvodu ustanovení § 25 odst. 1 písm. d) ZDP.