INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Libovolné snížení mzdy ze strany zaměstnavatele

7.6.2013

Může zaměstnavatel libovolně snížit zaměstnanci mzdu, a pokud ano, jakou část mzdy lze snížit? Předně záleží na tom, zda je výše mzdy předem domluvena prostřednictvím pracovní nebo kolektivní smlouvy. Pokud ve smlouvě sjednána není, může ji zaměstnavatel libovolně měnit v rámci interního, firemního předpisu. Zákoník práce stanovuje povinnost stanovení výše mzdy před začátkem samotného výkonu práce. Zaměstnavatel by měl zaměstnanci předat písemné údaje o jeho mzdovém výměru. Tyto písemné informace by měly obsahovat:

  • způsob odměňování zaměstnance
  • termín výplaty
  • místo této výplaty

Pro zaměstnance je výhodnější, pokud je výše jeho mzdy sjednána v pracovní smlouvě. Jedná se tedy o dvoustranný úkon, který nemůže být ze strany zaměstnavatele libovolně měněn. Z pohledu zaměstnavatele je však výhodnější jednostranné stanovení mzdy, které mu umožňuje hýbat s její výší, kdy je třeba. Avšak ani tato manipulace se mzdou zaměstnance není neomezená. Výše mzdy nikdy nesmí klesnout pod zákonem stanovenou minimální úroveň, tedy pod 8 000,-Kč.

Častým případem je rozdělení mezd na několik částí, tzv. složky. Ty se dělí na složku pevnou, pohyblivou, prémie či mimořádné odměny. Výše pevné složky závisí na vykonané práci a nesmí být samozřejmě nižší, než minimální mzda. Pohyblivou složku může zaměstnanec ovlivnit sám svojí aktivitou a její výše může být každý měsíc odlišná. Prémie či odměny mají většinou jednorázový charakter a bývají zaměstnanci přiděleny za splnění mimořádných úkolů.

Zaměstnavatel může snáze manipulovat právě s pohyblivou složkou mzdy. Ideálním případem je situace, kdy jsou zaměstnanci předem známa kritéria, po jejichž splnění obdrží stanovenou výši pohyblivé složky mzdy. Pokud zaměstnanec stanovená kritéria splní, je povinností zaměstnavatele danou výši pohyblivé složky vyplatit. Složitější situace nastává v případě, kdy tato kritéria předem dána nejsou. Záleží pak pouze na rozhodnutí zaměstnavatele, zda bude vůbec nějakou pohyblivou část mzdy vyplácet. Při svém rozhodování může přihlížet k současné finanční situaci firmy, k pracovní kázni zaměstnance apod. Pravdou však je, že pohyblivá část mzdy slouží jako motivace zaměstnance k vyššímu pracovnímu výkonu, a tudíž i k vyšší spokojenosti zaměstnavatele.