INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Legislativní změny v zaměstnávání osob se zdravotním postižením

11.7.2018

Na konci měsíce června skončilo přechodné období, během kterého se zaměstnavatelé, jež zaměstnávají osoby se zdravotním postižením, mohli připravit na tzv. uznání zaměstnavatele na chráněném trhu práce.

Dohoda o uznání zaměstnavatele osob se zdravotním postižením opravňuje zaměstnavatele zažádat o příspěvky na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením na chráněném trhu práce. Tato dohoda musí být uzavřena s Úřadem práce ČR. Dle legislativy platné do 31. 12. 2017 bylo sledované období pro posouzení příspěvku vymezeno v délce jednoho měsíce předcházejícího dni podání žádosti o Dohodě o uznání. Legislativní změna platná od 1. 1. 2018 tak prodloužila toto období na délku dvanácti po sobě jdoucích měsíců přede dnem podání žádosti. Mezi posuzované podmínky patří například bezhotovostní výplata mzdy nebo platu 80 % zdravotně postižených zaměstnanců. Tuto podmínku budou Úřady práce nově posuzovat zvlášť za jednotlivé měsíce v průběhu rozhodného období, kterým je dvanáct po sobě jdoucích měsíců. Splnění podmínek vedoucí k uzavření Dohody o uznání prověřuje Úřad práce ČR, který je oprávněn i k místnímu šetření přímo na pracovišti zaměstnavatele. Udělená Dohoda o uznání je poté platná po dobu tří let od rozhodnutí Úřadu práce ČR. Výše přiznaného příspěvku se odvíjí dle stupně postižení zaměstnance a dle počtu zaměstnaných osob se zdravotním postižením. V období od 1. 1. 2018 do 20. 6. 2018 Úřad práce ČR obdržel celkem 3 235 žádostí týkající se uzavření Dohody o uznání.

Jelikož se skupina osob se zdravotním postižením potýká dlouhodobě s vysokou nezaměstnaností věnuje jim Úřad práce ČR zvýšenou pozornost. V souvislosti s jejich podporou poskytl v roce 2017 celkem 5,72 mld. Kč. Nejvíce pracovních míst vhodných pro osoby se zdravotním postižením bylo nabízeno v Praze, a to celkem 2 719 z 14 576 možných pozic. Nejčastěji se jedná o pozice z oblasti ostrahy, úklidových prací, pomocných prací ve výrobě a informačních služeb. K 31. 5. 2018 evidoval Úřad práce ČR celkem 41 462 uchazečů o práci mající nějaké zdravotní postižení. To představuje cca. 18,1 % z celkového počtu evidovaných uchazečů o práci.