INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kontrola nemocného

31.5.2017

V minulém roce provedla okresní správa sociálního zabezpečení celkem 153 500 kontrol dodržování režimu dočasně práce neschopných. Přibližně byl tak roce 2016 zkontrolován každý desátý nemocný.

Pokud pobíráte nemocenskou, měli byste dodržovat předepsaný léčebný režim. V případě, že tak neučiníte, nebo vás kontrola nezastihne doma, můžete o ní přijít. Během nemocenské se musíte zdržovat na adrese, kterou jste uvedli ošetřujícímu lékaři (nemusí se jednat o adresu, kde máte trvalý pobyt). Adresu lze změnit s předchozím souhlasem lékařem. Ošetřující lékař i povoluje vycházky a změny jejich rozsahu a doby.

Vycházky lze povolit maximálně v rozmezí šesti hodin denně, a to v době od 7 hodin do 19 hodin.

Nárok na nemocenské a ani na náhradu mzdy nebo platu nemá zaměstnanec:

  • který si úmyslně přivodil dočasnou pracovní neschopnost,
  • kterému v době dočasné pracovní neschopnosti vznikl nárok na výplatu starobního důchodu, pokud pojištěná činnost skončila přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu; nárok na nemocenské v tomto případě zaniká posledním dnem přede dnem, od něhož mu vznikl nárok na výplatu starobního důchodu,
  • u něhož vznikla dočasná pracovní neschopnost v době útěku z místa vazby nebo v době útěku odsouzeného z místa výkonu trestu odnětí svobody nebo v době útěku osoby ve výkonu zabezpečovací detence z místa výkonu zabezpečovací detence

Kontrolovat dočasně práce neschopného zaměstnance může jak zaměstnavatel, tak i stát.  Stále platí, že první tři dny na nemocenské jsou neplacené. Od čtvrtého dne nemoci nemocenskou proplácí zaměstnavatel a po čtrnácti dnech příslušná okresní správa sociálního zabezpečení. Kontrolu může i provést samotný zaměstnavatel v období prvních 14 dnů pracovní neschopnosti, kdy vám vyplácí náhradu mzdy.  Poté kontrolu provádějí zaměstnanci okresní správy sociálního zabezpečení na základě vlastního výběru, z podnětu ošetřujícího lékaře, či na žádost zaměstnavatele.

Při kontrole musí dočasně práce neschopný zaměstnanec prokázat svou totožnost a předložit rozhodnutí o vzniku dočasné pracovní neschopnosti s uvedením záznamu o místě pobytu a o době rozvržení vycházek. V případě porušení léčebného režimu, zahájí okresní správa sociálního zabezpečení správní řízení. Na základě tohoto může dojít k rozhodnutí o krácení nebo úplné odnětí nemocenského. Záznam o kontrole při porušení režimu se zasílá nemocnému zaměstnanci, lékaři a zaměstnavateli.