INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Komanditní společnost

Právní úprava: § 119 až 132 ZOK

Cit.:§ 118

(1) Komanditní společnost je společnost, v níž alespoň jeden společník ručí za její dluhy omezeně (dále jen „komanditista“) a alespoň jeden společník neomezeně (dále jen „komplementář“).

(2) Firma obsahuje označení „komanditní společnost“, které může být nahrazeno zkratkou „kom. spol.“ nebo „k. s.“. Komanditista, jehož jméno je uvedeno ve firmě, ručí za dluhy společnosti jako komplementář. Ustanovení § 95 odst. 3 se na postavení komanditistů nepoužije, ledaže společenská smlouva určí jinak.

Komanditní společnost je osobní společnost, ve které alespoň jeden ze společníků ručí za dluhy společnosti neomezeně celým svým majetkem a alespoň jeden ze společníků omezeně do výše své komanditní sumy. Ačkoliv podstatou ručení se postavení komanditisty zásadně neliší od minulé úpravy, rozdíl je v definientech.


Vklad, vkladová povinnost a výše ručení

Cit.: § 120

(1) Podíly komanditistů se určují podle poměru jejich vkladů.

(2) Výše vypořádacího podílu komanditisty se určí podle pravidel stanovených tímto zákonem pro vypořádací podíl ve společnosti s ručením omezeným.

§ 121

(1) Komanditista splní vkladovou povinnost ve výši a způsobem určeným ve společenské smlouvě, jinak v penězích a bez zbytečného odkladu po vzniku své účasti ve společnosti.

(2) Ustanovení § 103 se na postavení komanditistů nepoužije, ledaže společenská smlouva určí jinak.

§ 122

Za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše svého nesplaceného vkladu podle stavu zápisu v obchodním rejstříku.

§ 123

Ustanovení o převoditelnosti podílu ve společnosti s ručením omezeným se použijí přiměřeně.

Výše ručení se nově neodvíjí jen od výše splaceného vkladu, ale alternativně od výše komanditní sumy, tedy částky v penězích, kterou komanditista deklaroval, jejíž výše se zapisuje do obchodního rejstříku a je částečně nezávislá na výši vkladu. V obecné rovině tak lze říci, že komanditní suma je konkrétní částka, která se stala zjevnou třetím osobám prostřednictvím obchodního rejstříku a do které konkrétní komanditista ručí za dluhy společnosti. Z povahy věci plyne, že komanditista, kterého stíhá vkladová povinnost, ručí do konkrétní výše, aniž by došlo k realizaci vkladů.

Zatímco vkladová povinnost je povinnost vztahující se k vnitřnímu chodu společnosti, komanditní suma souvisí se vztahem společnosti ke třetím osobám; nicméně celková výše komanditní sumy má následnou souvislost se splácením vkladů.


Právní úprava komandity

Cit.: § 119

Pokud ze společných ustanovení části druhé a této hlavy zákona neplyne něco jiného, použijí se na komanditní společnost přiměřeně ustanovení o veřejné obchodní společnosti.

Z důvodu současného posunu pojetí komanditní společnosti jako společnosti osobního rázu a ve shodě s novým systematickým oddělením části společné všem obchodním korporacím, se mění dosavadní formulace pramenů úpravy komandity. Je vyloučena obecná aplikace ustanovení o s.r.o. na právní postavení komanditisty. Namísto toho se stanoví, že není-li konkrétní úpravy (smlouvy či zákona), popř. taková úprava neplyne z ustanovení hlavy druhé o obchodních korporacích (je-li v této části zákona ustanovení platné pro v.o.s., vztahuje se také na k.s.), užijí se přiměřeně ustanovení o veřejné obchodní společnosti. Ruší se posun komandity blíže ke společnosti s ručením omezeným.


Společenská smlouva komanditní společnosti

Cit.: § 124

Společenská smlouva obsahuje také

a) určení, který ze společníků je komplementář a který komanditista,

b) výši vkladu každého komanditisty.

§ 125

(1) Statutárním orgánem společnosti jsou všichni komplementáři, kteří splňují požadavky stanovené v § 46. Společenská smlouva může určit, že statutárním orgánem společnosti jsou pouze někteří z komplementářů, kteří splňují požadavky stanovené v § 46, nebo jeden z nich.

(2) Neurčí-li společenská smlouva jinak, rozhodují ve věcech, které nepřísluší statutárnímu orgánu, všichni společníci, přičemž zvlášť hlasují komplementáři a zvlášť komanditisté.

Pozn.: Znění § 46 ZOK

Cit.: § 46

(1) Členem orgánu obchodní korporace nemůže být také ten, kdo není bezúhonný ve smyslu zákona o živnostenském podnikání, a ani ten, u koho nastala skutečnost, která je překážkou provozování živnosti.

(2) Kdo se má stát členem orgánu obchodní korporace, předem zakladatele nebo obchodní korporaci informuje, zda ohledně jeho majetku nebo majetku obchodní korporace, v níž působí nebo působil v posledních 3 letech jako člen orgánu, bylo vedeno insolvenční řízení podle jiného právního předpisu nebo řízení podle § 63 až 65 tohoto zákona anebo zda u něho není dána jiná překážka funkce.

(3) Zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, musí splňovat požadavky a předpoklady pro výkon funkce stanovené zákonem pro samotného člena orgánu a újmu jím způsobenou obchodní korporaci nahradí společně a nerozdílně s právnickou osobou, kterou zastupuje; ustanovení občanského zákoníku o důsledcích nezpůsobilosti pro výkon funkce a její ztráty se použijí na zástupce obdobně.

(4) Na zástupce právnické osoby, která je členem orgánu obchodní korporace, se použijí ustanovení tohoto zákona o střetu zájmů, nepřípustnosti konkurenčního jednání a ustanovení právního předpisu o povinnosti jednat s péčí řádného hospodáře a následcích porušení této povinnosti.

Náležitosti společenské smlouvy se nemění s tím dodatkem, že musí obsahovat i jasné vymezení komanditní sumy. Vkladová povinnost zůstává zachována, avšak není stanovena nejnižší částka, jak je tomu dnes. Důvod spočívá v tom, že vložit vklad je sice povinnost, leč jeho výše je a vzhledem k pojetí komandity by také měl být dispozitivní; ochranu věřitelů zajišťuje komanditní suma. Pro vklady se subsidiárně použijí ustanovení v.o.s. s tím rozdílem, že je nepřípustné, aby komanditista vložil jako vklad provedení práce, resp. poskytnutí služeb (důvodem je následná vazba splácení vkladu na výši komanditní sumy). Obchodní vedení je i nadále vyhrazeno pouze komplementářům. Konkurenční klauzule se na komanditistu použije jen dispozitivně.


Zisk a ztráta

§ 126

(1) Zisk a ztráta se dělí mezi společnost a komplementáře. Neurčí-li společenská smlouva jiné dělení, dělí se zisk a ztráta mezi společnost a komplementáře na polovinu.

(2) Komplementáři si část zisku a ztráty rozdělí podle § 112.

(3) Část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů. Ztrátu komanditisté nenesou.

(4) Odstavce 2 a 3 se použijí, neurčí-li společenská smlouva nebo rozhodnutí všech společníků jinak.

Rozdělení zisku a ztráty je i nadále dispozitivní a zachovává stávající dikci v dělení mezi komplementáře a komanditisty. Rozdíl spočívá  však v tom, že komanditisté si na ně připadající část zisku rozdělí podle výše jejich podílů jen tehdy, pokud tento podíl nepřesahuje původní komanditní sumu – tj. tu, která byla při vzniku společnosti zapsána do obchodního rejstříku. Znamená to tedy, že nejvyšší možná vyplácená částka zisku bude rovna komanditní sumě. Důvodem je jednak zvýšení částky dělené mezi neomezeně ručící společníky (tedy jistá vyšší míra distributivní spravedlnosti) a jednak závislost míry rozdělovaného zisku na míře omezenosti komanditistova ručení. Komanditista si tak pro zvýšení svého podílu na zisku může zvýšit komanditní sumu. Ztrátu nese komanditista rovným dílem se všemi ostatními společníky, byť jen do výše své komanditní sumy.


Ručení komanditisty za dluhy

§ 129

(1) Pokud společenská smlouva určí, že komanditisté ručí za dluhy společnosti do výše určené částky (dále jen „komanditní suma“), uvede se tato částka ve společenské smlouvě. Nelze sjednat nižší komanditní sumu, než kolik činí vklad komanditisty.

(2) Postupuje-li společnost podle odstavce 1, uplatní se tyto výjimky z úpravy komanditní společnosti

a) část zisku, která připadla společnosti, se po zdanění rozdělí mezi komanditisty v poměru jejich podílů a komanditních sum,

b) ztrátu uhradí komanditista s ostatními společníky podle svého podílu, avšak jen do výše své komanditní sumy,

c) za dluhy společnosti ručí komanditista s ostatními společníky společně a nerozdílně do výše jeho komanditní sumy zapsané v obchodním rejstříku v době, kdy je věřitel vyzval k plnění.

§ 130

Komanditní suma se snižuje v rozsahu, ve kterém komanditista splnil svou vkladovou povinnost.

§ 131

(1) Změny komanditní sumy jsou účinné jejich zápisem do obchodního rejstříku.

(2) Pokud komanditista nebo společnost s jeho souhlasem uveřejnili zvýšení jeho komanditní sumy anebo to věřitelům jinak oznámili, ručí komanditista podle § 129 odst. 2 písm. c) do výše zvýšené komanditní sumy.

Jak již bylo řečeno, stěžejním pojmem pro ručení komanditisty je komanditní suma. Komanditista tak ručí s ostatními společníky společně a nerozdílně za dluhy společnosti celým svým majetkem, leč jen do výše své komanditní sumy. Ta se zapisuje do obchodního rejstříku, leč její změny nejsou patrné z rejstříku konkrétně, ale v souvislosti se změnou zápisu splácení vkladů.

Kogentně platí, že osoba, která přistoupí do společnosti jako komanditista, ručí i za ty dluhy, které vznikly před jeho vstupem do společnosti. Zachováno zůstává jeho oprávnění požadovat po společnosti náhradu takto poskytnutého plnění – úprava je však předmětem části zaobírající se v.o.s. a na komanditní společnost se aplikuje z titulu mlčení zákona. Je stanoveno, že komanditní suma, a tím i ručení, se zmenšuje o částku, kterou komanditista splatil na svůj vklad. Komanditní suma tak musí být určena minimálně ve výši vkladu. Prominutí nebo vracení vkladu je nepřípustné, resp. je neúčinné na změnu komanditní sumy. Obecně to tedy znamená, že pokud komanditista plně splatí svůj vklad, který je roven komanditní sumě, jeho ručení za dluhy společnosti zaniká. Pokud však splatí např. 50.000,- Kč z vkladu, který je 80.000,- Kč, a komanditní suma činí 100.000,- Kč, snižuje se komanditní suma (a tedy i jeho ručení) na 50.000,- Kč. Je-li však komanditní suma vyšší než vklad, ručí i po jeho splacení komanditista ve výši rozdílu mezi komanditní sumou a vkladem.


Ochrana zájmů věřitelů

Vzhledem k tomu, že komanditní suma je součástí vztahu společnosti vůči třetím osobám, jsou zájmy věřitelů chráněny hned několikrát. Předně je chrání zásada publicity obchodního rejstříku a také je konstituováno jejich právo požadovat po společnosti skutečnosti z obchodních knih, resp. účetnictví, které jsou s to informovat je o stavu a výši komanditní sumy a vkladu komanditisty určeného v žádosti. Je samozřejmé, že žádost musí být konkrétní na určitého komanditistu, či komanditisty a není jejím účelem zjišťovat jiné skutečnosti, které jsou obsaženy v obchodních knihách. Zákon nejde cestou možnosti výpisů z obchodních knih, ale cestou pouhé informace, ale přesné a aktuální. Důvod lze spatřovat v ochraně utajovaných skutečností (obchodní tajemství). Za splnění povinnosti podání aktuální a správné informace ručí solidárně všichni komplementáři (jako osoby oprávněné k obchodnímu vedení). Věřitel, kterému je odepřeno právo na informace, má samozřejmě možnost domoci se svých práv soudní cestou (žaloba na plnění).


Změny komanditní sumy

Komanditní suma je sice fixně zapsaná částka, leč její výše podléhá změnám. Předně je nutné tyto změny sledovat v okamžiku splácení vkladů (viz výše). Pokud se ke změně rozhodnou sami společníci, tedy volním ujednáním, je nutné chránit věřitele, kteří jednají v dobré víře v obchodní rejstřík a informace z obchodních knih.


Snížení a zvýšení komanditní sumy

Je tedy stanoveno, že snížení komanditní sumy je účinné erga omnes až okamžikem zápisu do obchodního rejstříku (jde tedy o lex specialis k ustanovením o materiální publicitě obchodního rejstříku); snížení není možné pod výši vkladu. Oproti tomu zvýšení komanditní sumy se je možné dovolávat i před jeho zápisem do obchodního rejstříku, pokud bylo zvýšení oznámeno veřejnosti nebo věřiteli.

Zrušení a zánik společníka

Cit.: § 127

(1) Důvodem pro zrušení společnosti není

a) prohlášení konkursu na majetek komanditisty nebo zamítnutí návrhu na zahájení insolvenčního řízení pro nedostatek majetku komanditisty anebo zrušení konkursu proto, že je komanditistův majetek zcela nepostačující,

b) schválení oddlužení komanditisty,

c) doručení vyrozumění o neúspěšné opakované dražbě v řízení o výkonu rozhodnutí nebo v exekuci nebo, není-li podíl komanditisty převoditelný, pravomocné nařízení výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty, nebo právní moc exekučního příkazu k postižení podílu komanditisty po uplynutí lhůty uvedené ve výzvě ke splnění vymáhané povinnosti podle zvláštního právního předpisu a, byl-li v této lhůtě podán návrh na zastavení exekuce, právní moc rozhodnutí o tomto návrhu, nebo

d) smrt nebo zánik komanditisty.

(2) Důvody podle odstavce 1 způsobují zánik účasti komanditisty ve společnosti.

(3) Ke zrušení komanditní společnosti postačí, že požadavky § 46 nesplňuje žádný z komplementářů.

§ 128

(1) Účast komanditisty ve společnosti se obnovuje

a) zrušením konkursu na majetek komanditisty z jiných důvodů než pro splnění rozvrhového usnesení nebo proto, že je jeho majetek zcela nepostačující,

b) pravomocným zastavením výkonu rozhodnutí postižením podílu komanditisty ve společnosti, nebo

c) pravomocným zastavením exekuce podle jiného právního předpisu, ledaže společenská smlouva určí jinak.

(2) Vyplatila-li již společnost vypořádací podíl, obnoví se komanditistova účast, jen nahradí-li ho společnosti do 2 měsíců; účast se obnovuje ke dni jejího původního ukončení.

Zrušení a zánik účasti společníka, popř. společnosti je řešen jen ve zvláštních případech, v ostatním platí obecná úprava a úprava v.o.s. Je také upravena zákonná obnova členství v případě zániku vyjmenovaných překážek, včetně náhrady vyplaceného vypořádacího podílu. Změna právní formy v případě zániku účasti komanditistů zůstává zachována, avšak s odkazem na obecnou úpravu přeměn obchodních korporací a s tou změnou, že je možná změna na jakoukoliv obchodní korporaci (samozřejmě za splnění všech podmínek zákona). Z důvodu funkčnosti společnosti, naplnění požadavků zákona a jistě i ochrany věřitelů je stanovena šesti měsíční prekluzivní lhůta možnosti přeměny, jinak se společnost zrušuje a vstupuje do likvidace. Obdobně možnost změny platí také pro případ zániku účasti všech komplementářů.