INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kdo musí platit silniční daň

5.11.2019

Jestliže používáte auto k samostatně výdělečné činnosti, je nutné platit silniční daň. Zákon o dani silniční však připouští několik výjimek. V dnešním článku si shrneme, kdy silniční daň platit, jak se daň počítá a která vozidla do ní nespadají.

K platbě silniční daně se musíte sami registrovat v momentě, kdy vám vznikne povinnost tuto daň odvádět. Silniční daň hradí provozovatel vozidla uvedený v technickém průkazu. V případě, že vyplácíte zaměstnanci cestovní náhrady za pracovní cesty, na které jezdí vlastním autem, je nutné uhradit silniční daň i za toto auto. Daň následně zaplatíte za každý měsíc, ve kterém se konala alespoň jedna pracovní cesta. Lze ale použít i denní sazbu, která činí 25 Kč. Způsob hrazení se během celého zdaňovacího období nesmí měnit.

Zálohy na silniční daň se vždy hradí za jednotlivá čtvrtletí (15. dubna, 15. července, 15. října, 15. prosince). Je ovšem možné tuto daň uhradit jednorázově ve výši celé roční sazby. V lednu se poté podá daňové přiznání a doplatí se rok předešlý (záloha za prosinec se neodvádí, ale zohlední se až v přiznání). Daňové přiznání se podává příslušnému finančnímu úřadu, pod který spadá sídlo firmy anebo trvalé bydliště poplatníka.

Sazba daně zohledňuje objem motoru (jednotlivé sazby jsou uvedeny v zákoně o dani silniční). U nákladních aut se určuje sazba daně podle počtu a povoleného zatížení náprav. Výši daně také ovlivňuje stáří auta. Jestliže je vaše auto registrováno před méně než 90 lety, máte nárok na slevu:

 • 48 % po dobu prvních 3 let od data první registrace,
 • 40 % po dobu dalších 3 let,
 • 25 % po dobu posledních 3 let.

Pokud bylo vaše auto registrováno před rokem 1990, daň se naopak navyšuje o 25 %.

Jak již bylo zmíněno, platba silniční daně se týká toho, kdo používá automobil i k podnikatelské činnosti. Zákon ovšem připouští několik výjimek:

 1. vozidla kategorie L a jejich přípojná vozidla,
 2. vozidla diplomatických misí a konzulárních úřadů, pokud je zaručena vzájemnost,
 3. vozidla zabezpečující linkovou osobní vnitrostátní přepravu za předpokladu, že ujedou pro tento účel více než 80 % kilometrů z celkového počtu kilometrů jimi ujetých ve zdaňovacím období,
 4. vozidla provozovaná ozbrojenými silami, vozidla civilní obrany, vozidla bezpečnostních sborů, obecní policie, sboru dobrovolných hasičů, vozidla poskytovatele zdravotních služeb, vozidla důlní a horské záchranné služby a poruchové služby plynárenských a energetických zařízení; vozidla musí být vybavena zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu k vozidlu. Pro vozidla poskytovatele zdravotních služeb a vozidla důlní a horské záchranné služby nevybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením a zvláštním výstražným světlem modré barvy je rozhodné jejich označení v technickém průkazu vozidla (sanitní, záchranářská),
 5. vozidla speciální samosběrová (zametací), speciální jednoúčelová vozidla – značkovače silnic a vozidla správců komunikací nebo osob pověřených správcem komunikací, která jsou používána výlučně k zabezpečení sjízdnosti a schůdnosti pozemních komunikací, s výjimkou osobních automobilů,
 6. vozidla pro dopravu osob nebo vozidla pro dopravu nákladů s největší povolenou hmotností méně než 12 tun, která
  • mají elektrický pohon,
  • mají hybridní pohon kombinující spalovací motor a elektromotor,
  • používají jako palivo zkapalněný ropný plyn nebo stlačený zemní plyn, nebo
  • jsou vybavena motorem určeným jeho výrobcem ke spalování automobilového benzínu a ethanolu 85,
 7. vozidla požární ochrany používaná jednotkou hasičského záchranného sboru podniku podle zákona upravujícího požární ochranu vybavená zvláštním zvukovým výstražným zařízením doplněným zvláštním výstražným světlem modré barvy zapsanými v technickém průkazu vozidla,
 8. vozidla, která jsou mobilizační rezervou nebo pohotovostní zásobou, pokud nejsou používána k podnikání.