INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kdo má povinnost podat v roce 2014 daňové přiznání?

28.3.2014

Blíží se termín podání daňového přiznání a je nutno vzít v potaz, že se v posledním období významně rozšířil okruh těch, kteří jsou povinni podávat přiznání k dani z příjmů fyzických osob. V následujících odstavcích jsou shrnuty základní situace, kdy je fyzická osoba povinna podat přiznání k dani.

Povinnost podat daňové přiznání v letošním roce mají všechny fyzické osoby, které mají na území ČR trvalé bydliště nebo se zde obvykle zdržují a mají za rok 2013 hrubé příjmy (bez odpočtu výdajů) ve výši alespoň 15 tisíc korun. Tato finanční částka musí být předmětem daně z příjmů fyzických osob a nezahrnují se do ní příjmy zdaněné srážkovou daní v samotném základu daně a příjmy od daně osvobozené. Jestliže jste například obdrželi pouze autorské honoráře (jejichž výše nepřekročila 7 tisíc korun) či příjmy z dohody o provedení práce v maximální výši 5 tisíc korun (od roku 2014 je částka zvýšena na 10 tisíc korun), nemusíte podat daňové přiznání, neboť vaše příjmy byly zdaněny srážkovou daní. Od daně osvobozené jsou například příjmy z prodeje movitých věcí, příjmy ve formě dávek a služeb z nemocenského, důchodového pojištění (do stanoveného limitu), státní sociální podpory apod.

Povinnost podat daňové přiznání mají i ti, kteří mají vysoké příjmy. Pro rok 2013 jsou to fyzické osoby s ročními příjmy nad 48násobkem průměrné měsíční mzdy (tedy 103 536 korun měsíčně). Tyto osoby kromě povinnosti podat daňové přiznání musí i do systému přispět ve výši 7 procent z příjmů nad již uvedenou hranici, jedná se o tzv. solidární zvýšení daně.

Pokud máte příjmy z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti, platí rovněž limit 15 tisíc korun za rok; limit je posuzován dle výše obdržených příjmů. Jestliže osoba samostatně výdělečně činná vykazuje ztrátu, musí ovšem taktéž podat daňové přiznání. V případě, že uplatňuje výdaje paušálem a obdrží příjmy nižší než 15 tisíc korun, daňové přiznání nemusí podávat.

Daňové přiznání nepodává zaměstnanec, jestliže obdrží pouze příjmy ze závislé činnosti od jednoho zaměstnavatele, či více zaměstnavatelů po sobě jdoucích. Zaměstnanec musí jen mít podepsáno prohlášení u svého zaměstnavatele. Nemůže mít ale další příjmy větší než 6 tisíc korun za rok.