INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kdo je veřejně prospěšným poplatníkem pro účely zákona o daních z příjmů?

4.3.2015, Kateřina Dujková

Na základě loňské „daňové reformy“ dle Zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb. (dále jen „ZOS“) od 1.1.2014 platí, že ne každá nezisková organizace (též nazývaná nevýdělečná organizace) může být považována za veřejně prospěšného poplatníka (dále také „VPP“) ve smyslu zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDP“).

ZDP dříve pro neziskovou organizaci užíval pojem „poplatník, který nebyl zřízen nebo založen za účelem podnikání“. Neúplný výčet neziskových organizací byl uveden přímo v ZDP. To už nyní v zákoně nenaleznete.

Definice veřejně prospěšného poplatníka vychází z definice veřejné prospěšnosti dle § 146 a násl. nového občanského zákoníku. Byť měl zákonodárce v úmyslu schválit zákon o statusu veřejné prospěšnosti, který by se zapisoval do veřejného rejstříku, dosud se tak nestalo. Zapsaný status by jednotlivou právnickou osobu jednoznačněji identifikoval zejména pro účely zdanění.

ZDP si tedy svou definici vytvořil sám. Dle § 17a odst. 1 ZDP je veřejně prospěšný takový poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním; ZDP pro tuto činnost vytvořit zkratku „nepodnikatelská činnost“ – viz § 18a odst. 1 písm. a). ZDP dříve hlavní činnost specifikoval jako „činnost vyplývající z poslání“.

Pojem hlavní činnost vychází z předpisů pro vedení účetnictví těchto neziskových nebo nevýdělečných účetních jednotek (viz např. prováděcí Vyhláška č. 504/2002 Sb. nebo Vyhláška č. 410/2009 Sb., případně Vyhláška č. 507/2002 Sb. pro případ vedení jednoduchého účetnictví ve smyslu § 38a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů).

Nejprve je třeba vymezení VPP pojmout negativně, tj. kdo od 1.1.2014 není považován za VPP, dle § 17a odst. 2 ZDP. Jsou to v prvé řadě obchodní korporace, tj. včetně všech družstev, a to i takové, které nemusí být založeny za účelem podnikání, případně jsou založeny za účelem veřejně prospěšným. Dále VPP nejsou:

 • Česká televize, Český rozhlas, Česká tisková kancelář,
 • profesní komora s povinným členstvím se zdaňovaným členským příspěvkem (dle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP),
 • Hospodářská komora a Agrární komora, přestože má dobrovolné členství; členské příspěvky zdaňuje (opět nutná vazba na § 19 odst. 1 písm. a) ZDP),
 • poplatník založený za účelem ochrany a hájení podnikatelských zájmů svých členů se zdaňovaným členským příspěvek dle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP,
 • zdravotní pojišťovna,
 • společenství vlastníků jednotek a
 • tzv. rodinná nadace, tj. taková nadace, která dle svého zakladatelského jednání slouží k podpoře osob blízkých zakladateli nebo jejíž činnost směřuje k podpoře osob blízkých zakladateli.

Za veřejně prospěšného poplatníka tudíž lze považovat:

 • spolek, pobočný spolek, odborová organizace (dříve občanské sdružení),
 • honební společenstvo,
 • zájmové sdružení právnických osob neziskového charakteru, včetně dobrovolných svazků obcí, u nichž jsou členské příspěvky osvobozeny dle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP z důvodu, že členství v nich není nutnou podmínkou k provozování předmětu podnikání nebo výkonu činnosti,
 • organizace zaměstnavatelů (svazy a asociace zaměstnavatelů), přestože mají povinnost členské příspěvky dle § 19 odst. 1 písm. a) ZDP zdanit,
 • profesní s nepovinným členstvím (těžko říct, zda kromě Hospodářské komory a Agrární komory nějaká další existuje),
 • církev, náboženská společnost, církevní právnická osoba,
 • politická strana, politické hnutí,
 • veřejná vysoká škola,
 • veřejná výzkumná instituce,
 • školská právnická osoba,
 • obecně prospěšná společnost,
 • ústav (nový typ právnické osoby dle nového občanského zákoníku),
 • nadace vyjma rodinné nadace,
 • nadační fond,
 • státní fond,
 • obec a kraj,
 • organizační složka státu,
 • příspěvková organizace,
 • regionální rada regionu soudržnosti.