INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kapitálové společnosti - S.R.O. - 2. díl: Podíly a kmenový list

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
Kapitola 2. Podíly a kmenový list
Druhy podílů
Cit.: § 135
(1) Společenská smlouva může připustit vznik různých druhů podílů. Podíly, se kterými jsou spojena stejná práva a povinnosti, tvoří jeden druh. Podíl, se kterým nejsou spojena žádná zvláštní práva a povinnosti, je podíl základní.
(2) Určí-li tak společenská smlouva, může společník vlastnit více podílů, a to i různého druhu.
§ 136
Různé druhy podílů a jejich obsah se určí ve společenské smlouvě.
Kmenový list
Cit.:§ 137
(1) Určí-li tak společenská smlouva, může být podíl společníka představován kmenovým listem. Je-li podle společenské smlouvy dovolen vznik více podílů pro jednoho společníka, může společnost vydat kmenový list pro každý podíl.
(2) Kmenový list lze vydat pouze k podílu, jehož převoditelnost není omezena nebo podmíněna.
(3) Kmenový list je cenný papír na řad. Kmenový list nelze vydat jako zaknihovaný cenný papír.
(4) Kmenový list nemůže být veřejně nabízen nebo přijat k obchodování na evropském regulovaném trhu ani na jiném veřejném trhu.
§ 138
(1) Kmenový list obsahuje
a) označení, že se jedná o kmenový list,
b) jednoznačnou identifikaci společnosti,
c) výši vkladu připadající na podíl,
d) jednoznačnou identifikaci společníka,
e) označení podílu, k němuž je kmenový list vydán, a
f) označení kmenového listu, jeho číslo a podpis jednatele nebo jednatelů. Podpis může být nahrazen jeho otiskem, pokud jsou na listině současně použity ochranné prvky proti jejímu padělání nebo pozměnění.
(2) Byl-li vydán hromadný kmenový list, obsahuje také údaj o tom, kolik kmenových listů nahrazuje, a označení podílů, které nahrazuje.

Vzhledem ke snaze zvýšení atraktivity společnosti s ručením omezeným se také zavádí širší využitelnost druhů podílů – společnost tak může povolit emisi více druhů podílů s tím, že zákon obsahuje pravidla pro případný spor.  Jeden společník také může vlastnit více různých podílů, čímž se umožňuje vyšší míra vlastnické stratifikace. Navíc, a opět z důvodů vyšší využitelnosti s.r.o., se také připouští, aby podíl byl representován cenným papírem - pro zajištění ochrany věřitelů se však nepřipouští, aby mohl být takovýto cenný papír kotován. Při vydání cenného papíru pak převody sledují tento cenný papír.