INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kapitálové společnosti - S.R.O. - 13. díl: Změny výše základního kapitálu, zvýšení základního kapitálu, zrušení společnosti

Pojednání o kapitálové společnosti – společnosti s ručením omezeným je rozděleno do 13. kapitol. Důvodem je rozsáhlá právní úprava v zákoně o obchodních korporacích a snahou je zpřehlednit zákonnou úpravu, která se však srovnává s dnes již neplatnou právní úpravou v obchodním zákoníku, tedy co bylo převzato a co změněno.

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
Kapitola 13.  Změny výše základního kapitálu, zvýšení základního kapitálu, zrušení společnosti

Cit.: § 216
(1) Základní kapitál lze zvýšit
a) převzetím vkladové povinnosti ke zvýšení dosavadních vkladů nebo k novému vkladu,
b) z vlastních zdrojů, nebo
c) kombinací způsobů zvýšení základního kapitálu uvedených v písmenech a) a b).
(2) Účinky zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nastávají převzetím vkladové povinnosti a vnesením nebo splacením její předepsané části, nestanoví-li rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, že nastávají později. Účinky zvýšení základního kapitálu však nemohou nastat později, než je nová výše základního kapitálu zapsána do obchodního rejstříku. Účinky zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů nebo kombinací způsobů uvedených v odstavci 1 písm. a) a b) nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
§ 217
Je-li zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, splní vkladatel svou vkladovou povinnost, i kdyby bylo usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo prohlášení o převzetí vkladové povinnosti neplatné nebo neúčinné. To neplatí, vysloví-li soud neplatnost usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.
§ 218
(1) Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká, také
a) nebude-li podán návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku do 2 měsíců od rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu,
b) právní mocí rozhodnutí soudu o zamítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebo
c) uplynutím lhůty 2 měsíců od právní moci rozhodnutí soudu o odmítnutí návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nebude-li v téže lhůtě podán tento návrh znovu.
(2) V případě, že bylo zrušeno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti nebo soud vyslovil jeho neplatnost, společnost vrátí dotčeným osobám bez zbytečného odkladu splacené emisní kursy spolu s obvyklým úrokem. Nestanoví-li tento zákon jinak, použijí se ustanovení § 236 až 238 přiměřeně.
(3) Při postupu podle odstavce 2 zveřejňují jednatelé rozhodnutí soudu podle odstavce 1 písm. b) a c) nebo rozhodnutí soudu o vyslovení neplatnosti usnesení valné hromady.
(4) Vydala-li již společnost na zvýšení základního kapitálu nové kmenové listy nebo dosavadní kmenové listy vyměnila za nové anebo na původních kmenových listech vyznačila novou výši vkladu a usnesení valné hromady se zrušilo podle odstavce 1 nebo soud vyslovil jeho neplatnost, vyzve jednatel bez zbytečného odkladu vlastníky kmenových listů, aby je společnosti odevzdali. Vyměnila-li společnost kmenové listy nebo na dosavadních kmenových listech vyznačila novou výši vkladu, vyznačí na odevzdaných kmenových listech původní výši vkladu nebo je vymění za kmenové listy s původní výší vkladu.
Pododdíl 2
Zvýšení základního kapitálu převzetím vkladové povinnosti
§ 219
(1) Zvýšení základního kapitálu peněžitými vklady je přípustné, jen když jsou dosavadní peněžité vklady zcela splaceny, ledaže ke zvýšení dochází vytvořením nových podílů.
(2) Zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady je přípustné již před tímto splacením. Jednatel předloží valné hromadě písemnou zprávu, ve které uvede důvody pro zvýšení základního kapitálu nepeněžitými vklady a odůvodní částku, která se na emisní kursy započítává.
§ 220
(1) Společníci mají přednostní právo k účasti na zvýšení základního kapitálu, zvyšuje-li se peněžitými vklady, a to převzetím vkladové povinnosti.
(2) Vkladové povinnosti jsou oprávněni převzít společníci v poměru podle výše svých podílů, ledaže dohoda všech společníků určí jinak.
(3) Společenská smlouva může přednostní právo společníků vyloučit, omezit nebo určit poměr, v jakém jsou společníci oprávněni převzít vkladovou povinnost.
§ 221
Společník se může přednostního práva vzdát písemnou formou s úředně ověřeným podpisem nebo prohlášením na valné hromadě; prohlášení se uvede ve veřejné listině o usnesení valné hromady a má účinky i vůči každému dalšímu nabyvateli tohoto společníkova podílu.
§ 222
(1) V případě, že společník nevyužije přednostního práva ve lhůtě určené společenskou smlouvou, jinak do 1 měsíce ode dne, kdy se dozvěděl o rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu nebo o rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu přijatém mimo valnou hromadu, může vkladovou povinnost převzít se souhlasem valné hromady kdokoliv; to platí obdobně, vyloučila-li společenská smlouva přednostní právo společníků nebo vzdal-li se společník tohoto práva podle § 221.
(2) Se souhlasem valné hromady může vkladovou povinnost převzít až do výše navrženého zvýšení základního kapitálu také kterýkoliv společník.
§ 223
Usnesení valné hromady obsahuje
a) částku, o niž se základní kapitál zvyšuje,
b) lhůtu pro převzetí vkladové povinnosti,
c) určení druhu podílů, připadá-li nový vklad společníka na nový podíl, popřípadě
d) popis nepeněžitého vkladu a částku, která se započítává na emisní kurs společníka, určenou na základě znaleckého posudku nebo postupem podle § 468 nebo 469,
e) lhůtu pro odevzdání kmenového listu nebo pro převzetí nového kmenového listu.
§ 224
(1) Vkladová povinnost se přebírá písemným prohlášením, které obsahuje
a) výši vkladu připadající na nový podíl a výši nového podílu, částku zvýšení vkladu připadající na dosavadní podíl a výši tohoto podílu a případné vkladové ážio,
b) popis nepeněžitého vkladu a částku, která se započítává na emisní kurs společníka, určenou na základě znaleckého posudku,
c) lhůtu pro splnění vkladové povinnosti, a
d) případné prohlášení budoucího společníka, že přistupuje ke společenské smlouvě.
(2) Podpis na prohlášení podle odstavce 1 musí být úředně ověřen a toto prohlášení nabývá účinnosti jeho doručením společnosti.
(3) Dohoda o započtení pohledávky upisovatele za společností vůči jeho povinnosti splnit vkladovou povinnost nebo její část se uzavře před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
§ 225
(1) Nebyly-li převzaty povinnosti ke zvýšení vkladu nebo k novému vkladu ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady, usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu se zrušuje a vkladová povinnost zaniká.
(2) Nastanou-li účinky podle odstavce 1, společnost vrátí oprávněným osobám bez zbytečného odkladu splacené emisní kursy spolu s obvyklým úrokem.
§ 226
(1) Má-li být na kmenových listech vyznačena nová výše vkladu nebo mají-li být kmenové listy vyměněny za nové kmenové listy s novou výší vkladu, vyzve jednatel bez zbytečného odkladu vlastníky kmenových listů, aby je odevzdali ve lhůtě určené valnou hromadou k vyznačení nové výše vkladu nebo k výměně za kmenové listy s novou výší vkladu. Ustanovení § 152 až 154 se použijí obdobně.
(2) Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu nové kmenové lisy, vyzve jednatel vkladatele, aby převzali nové kmenové listy ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady. Ustanovení § 152 až 154 se použije přiměřeně.
Pododdíl 3
Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů
§ 227
(1) Valná hromada může rozhodnout o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů vykázaných ve schválené řádné, mimořádné nebo mezitímní účetní závěrce ve vlastním kapitálu společnosti, ledaže jsou tyto zdroje účelově vázány a společnost není oprávněna jejich účel měnit.
(2) Čistý zisk nelze použít při zvyšování základního kapitálu na základě mezitímní účetní závěrky.
§ 228
Zvýšení základního kapitálu nemůže být vyšší, než kolik činí rozdíl mezi výší vlastního kapitálu a výší základního kapitálu.
§ 229
(1) V důsledku zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů se mění výše vkladů společníků v poměru dosavadních vkladů, ledaže společenská smlouva připouští více podílů a valná hromada rozhodla, že vzniká podíl nový.
(2) Mají-li takto vzniknout nové podíly, musí vzniknout nový podíl všem společníkům, ledaže se tohoto práva společník postupem podle § 221 vzdá, a to v poměru výše jeho dosavadních vkladů.
§ 230
(1) Má-li být na kmenových listech vyznačena nová výše vkladu nebo mají-li být kmenové listy vyměněny za nové kmenové listy s novou výší vkladu, vyzve jednatel bez zbytečného odkladu vlastníky kmenových listů, aby je odevzdali ve lhůtě určené valnou hromadou k vyznačení nové výše vkladu nebo k výměně za kmenové listy s novou výší vkladu. Ustanovení § 152 až 154 se použije obdobně.
(2) Mají-li být vydány na zvýšení základního kapitálu nové kmenové listy, vyzve jednatel společníky, aby je převzali ve lhůtě určené rozhodnutím valné hromady. Ustanovení § 152 až 154 se použije přiměřeně.
§ 231
(1) Zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů je možné pouze tehdy, je-li část účetní závěrky, na základě které valná hromada o zvýšení rozhoduje, ověřena auditorem s výrokem bez výhrad.
(2) Společnost sestavuje účetní závěrku pro potřeby rozhodnutí podle odstavce 1 z údajů zjištěných nejpozději ke dni, od něhož v den rozhodování valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů neuplynulo více než 6 měsíců.
(3) V případě, že společnost z mezitímní účetní závěrky zjistí snížení vlastních zdrojů, nepoužije údaje z řádné nebo mimořádné účetní závěrky, ale vyjde z této mezitímní účetní závěrky.
§ 232
Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti obsahuje
a) částku, o niž se základní kapitál zvyšuje,
b) označení vlastního zdroje nebo zdrojů, z nichž se základní kapitál zvyšuje, v členění podle struktury vlastního kapitálu v účetní závěrce,
c) novou výši vkladu společníka nebo výši nového vkladu společníka, případně
d) určení podílů, připadá-li nový vklad na nový podíl,
e) lhůtu pro odevzdání kmenového listu nebo pro převzetí nového kmenového listu.
Oddíl 2
Snížení základního kapitálu
§ 233
Usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu obsahuje
a) částku, o niž se základní kapitál snižuje,
b) údaj, jak se mění výše vkladů společníků, případně jejich počet,
c) údaj o tom, zda částka odpovídající snížení základního kapitálu bude celá nebo zčásti vyplacena společníkům nebo zda bude prominuta povinnost splnit vkladovou povinnost anebo jakým jiným způsobem bude s touto částkou naloženo,
d) lhůtu pro odevzdání kmenového listu.
§ 234
Výše vkladu každého společníka se v důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu společnosti snižuje v poměru dosavadních vkladů. V důsledku rozhodnutí o snížení základního kapitálu může dojít také k zániku společníkova vkladu, má-li ještě jiný vklad, nebo jde-li o uvolněný podíl anebo společnost prohlásila jeho kmenový list za neplatný. Valná hromada může se souhlasem všech společníků rozhodnout, že se jejich vklady sníží nerovnoměrně.
§ 235
(1) V důsledku snížení základního kapitálu společnosti nesmí klesnout výše jednotlivých vkladů společníků pod částku určenou tímto zákonem nebo společenskou smlouvou, ledaže dojde k zániku vkladu podle § 234.
(2) Má-li dojít v souvislosti se snížením základního kapitálu ke snížení částky vkladu na vydaných kmenových listech nebo k jejich stažení, odevzdají je společníci společnosti ve lhůtě určené v rozhodnutí o snížení základního kapitálu. Ustanovení § 152 až 154 se použijí přiměřeně.
§ 236
(1) Jednatelé zveřejní usnesení o snížení základního kapitálu do 15 dnů ode dne jeho přijetí dvakrát po sobě s časovým odstupem 30 dnů.
(2) Jednatelé zároveň písemně vyzvou známé věřitele společnosti, jejichž pohledávky vůči společnosti vznikly před okamžikem přijetí usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu, aby přihlásili své pohledávky vůči společnosti ve lhůtě do 90 dnů po zveřejnění posledního oznámení, ledaže jde o snížení základního kapitálu za účelem úhrady ztráty.
§ 237
(1) Společnost poskytne věřiteli, který včas přihlásí svou pohledávku vůči společnosti, přiměřené zajištění této pohledávky nebo ji uspokojí, ledaže se s věřitelem dohodne jinak.
(2) Ustanovení odstavce 1 se nepoužije, nezhorší-li se snížením základního kapitálu dobytnost pohledávek za společností.
(3) Má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytnost jeho pohledávek, a společnost to popírá, rozhodne soud o tom, zda věřiteli náleží dostatečné zajištění. Ustanovení § 238 se použije obdobně.
§ 238
V případě, že se společnost a věřitel na způsobu zajištění jeho pohledávky nedohodnou, rozhodne o přiměřeném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohledávky; rozhodnutí soudu společnost doloží rejstříkovému soudu při podání návrhu na zápis snížení základního kapitálu.
§ 239
(1) Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku.
(2) Snížení základního kapitálu zapíše soud do obchodního rejstříku pouze tehdy, bude-li
a) prokázáno, že uplynula lhůta podle § 236 odst. 2, nepřihlásil-li v této lhůtě svoji pohledávku žádný věřitel,
b) předloženo prohlášení společnosti o tom, že nemá věřitele, kteří mají právo na zajištění nebo uspokojení jejich pohledávek, odpovídá-li takové prohlášení skutečnosti,
c) prokázáno uspokojení pohledávky nebo její přiměřené zajištění anebo účinnost dohody podle § 237 odst. 1,
d) předložena účinná dohoda společnosti s věřiteli, kteří mají právo na uspokojení nebo zajištění jejich pohledávek, na uspokojení tohoto jejich práva,
e) prokázáno přiměřené zajištění na základě rozhodnutí soudu podle § 238.
(3) V případě prohlášení společnosti podle odstavce 2 písm. b) a dohody podle odstavce 2 písm. d) není třeba dodržet lhůtu uvedenou v § 236 odst. 2.
(4) Je-li snížení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, provede se, i kdyby bylo usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu neplatné nebo neúčinné. To neplatí, vysloví-li soud neplatnost usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu.
§ 240
(1) Společnost naloží s částkou odpovídající snížení základního kapitálu až poté, co se snížení základního kapitálu zapíše do obchodního rejstříku.
(2) Prohlásí-li soud usnesení valné hromady o snížení základního kapitálu za neplatné, vrátí osoby, které přijaly plnění z důvodu snížení základního kapitálu, toto plnění společnosti a společnost, pokud vydala kmenové listy
a) jim vrátí kmenové listy stažené z oběhu,
b) jim vydá nové kmenové listy,
c) stáhne kmenové listy z oběhu za účelem výměny za kmenové listy s vyšším vkladem nebo za účelem vyznačení vyššího vkladu.
(3) Při postupu podle odstavce 2 se použije přiměřeně § 152 až 154.
Díl 6
Zrušení společnosti
§ 241
(1) Dohoda společníků o zrušení společnosti má formu veřejné listiny.
(2) Společník se může také domáhat zrušení společnosti u soudu z důvodů a za podmínek určených společenskou smlouvou.
§ 242
(1) Byly-li vydány kmenové listy, vzniká právo na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku jejich vrácením společnosti na výzvu likvidátora.
(2) V případě, že společník kmenové listy na výzvu likvidátora neodevzdá, uplatní likvidátor přiměřeně postup podle § 152 až 154.
(3) Odevzdané kmenové listy likvidátor neprodleně zničí.

Účinnost zvýšení kapitálu
Účinnost zvýšení základního kapitálu je nově vázána na den, který určí valná hromada - zápis do obchodního rejstříku je pouze deklaratorní a pro přijetí rozhodnutí o zvýšení se vyžaduje 2/3 většina všech společníků. Společnost však může využít konstitutivního účinku zápisu. Zrušení vazby účinnosti změny na zápis do obchodního rejstříku je dána tím, že to komplikuje praktický život, když se tím (časově) neumožňují některé transakční metody, které jsou jinde ve světě běžné. Efekt zvýšení však nesmí nastat později, než dojde k jeho zapsání do obchodního rejstříku.

Notářský zápis
Rozhodný bude fakt uvedený v notářském zápisu o zvýšení základního kapitálu. Notářský zápis o změně základního kapitálu bude náležet do zvláštních notářských zápisů o přezkumu. Půjde o notářský zápis o osvědčení, obdobný např. veřejné listině sepisované také notářem - osvědčení přeshraniční fúze podle § 208 zákona o přeměnách a dalších osvědčení. Vzhledem k tomu, že v tomto případě nejde o zahraniční přesah, lze vystačit s notářským zápisem. Muselo by se ale jednat o obecně použitelný notářský zápis, který by byl využitelný např. právě jako „veřejná listina o přezkumu postupu při zvýšení základního kapitálu“.

Obecné náležitosti notářského zápisu
Obecnými náležitostmi takového notářského zápisu by byly obdobné náležitosti jako u rozhodnutí orgánu právnické osoby, popřípadě o osvědčení přeshraniční fúze podle § 208 zákona o přeměnách a dalších obdobných osvědčení. Mimo jiné by náležitostí bylo - osvědčení o tom, zda byl dodržen obecně závazným právním předpisem předepsaný postup a splněny formality a provedeny předepsané úkony.

Zvýšení základního kapitálu novými vklady
Zvýšení základního kapitálu novými vklady (efektivní) je i nadále systematicky řazeno na první místo a obsahově se na něm nic nemění. Společníci se na zvýšení podílí podle výše svých poměrů, ledaže společenská smlouva určí jinak, nebo přednostní právo plně vyloučí. V případě, že se společník svého přednostního práva na účast na zvýšení vzdá, je jeho vzdání se účinné i pro jeho právního nástupce – samozřejmě však jen v konkrétním případě zvýšení, o kterém bylo rozhodnuto a kterého se vzdání týkalo. Společník se svého přednostního práva nemůže vzdát dopředu (arg. obecný zákaz vzdání se práva pro futuro), nýbrž až v okamžiku, kdy mu toto právo vzniklo – tj. písemným prohlášením určeným společnosti po jejím rozhodnutí o zvýšení nebo přímo na jednání valné hromady o zvýšení. Zákon dále vymezuje povinné obsahové náležitosti usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu.

Převzetí povinnosti (nikoliv závazku, jak je normováno dnes) k zvýšení vkladu nebo k novému vkladu se i nadále přebírá písemným prohlášením s jasným obsahem. Oproti minulé úpravě není výslovně upraveno místo plnění, jelikož je to spíše věcí rozhodnutí společnosti, popř. subsidiárně občanského zákoníku.

Deklaratorní zvýšení základního kapitálu
Deklaratorní zvýšení základního kapitálu vychází z omezení vázanými zdroji, bez jejichž naplnění není zvýšení možné. I nadále tak musí společnosti prvotně přispět do rezervního a sociálního fondu, než se rozhodnou využít vlastní zdroje ke zvýšení.

Snížení základního kapitálu
Snížení základního kapitálu i nadále akcentuje zvýšenou ochranu věřitelů s tím, že z důvodu nemožnosti společnosti nabýt vlastní podíl není již řešena situace zániku podílu v majetku společnosti. Obecně se vklady jednotlivých společníků snižují rovnoměrně, ledaže všichni společníci souhlasí s tím, že tomu bude jinak – není možné, aby obchodní podíl některého ze společníků tímto rozhodnutím zanikl, ledaže se na tom společníci dohodnou a v rámci snížení uzavřou dohodu o ukončení účasti.

Ochrana věřitele
Formulace ochrany věřitele zůstává zachována s tím, že věřitel nebo věřitelé nemusí zajištění své pohledávky požadovat – existenci takovýchto dohod je však nutné rejstříkovému soudu prokázat. V případě, že se společnost a věřitel nedohodnou na způsobu zajištění přihlášené pohledávky, určí přiměřené zajištění soud – navrhovatelem může být kterákoliv ze stran, v praxi to však bude spíše společnost, jelikož její zájem na vyřešení sporu je vyšší.

Pro účinnost snížení základního kapitálu platí pravidla obdobná zvýšení – zápis do obchodního rejstříku je pouze deklaratorní avšak nesmí nastat dříve než zvolený denúčinnosti.

Zrušení společnosti:
V úpravě společnosti s ručením omezeným se  v rámci zrušení společnosti konstatuje, že tato se ruší dohodou společníků ve formě veřejné listiny, ledaže tato pravomoc patří do působnosti valné hromady. Stejně tak je zachováno právo každého společníka požadovat zrušení společnosti soudem, avšak pouze za předpokladu, že společenská smlouva na tuto možnost pamatuje a výslovně upravuje její důvody a podmínky – není nutná shoda více společníků, toto právo má každý z nich.