INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kapitálové společnosti - S.R.O. - 10. díl: Dozorčí rada

Pojednání o kapitálové společnosti – společnosti s ručením omezeným je rozděleno do 13. kapitol. Důvodem je rozsáhlá právní úprava v zákoně o obchodních korporacích a snahou je zpřehlednit zákonnou úpravu, která se však srovnává s dnes již neplatnou právní úpravou v obchodním zákoníku, tedy co bylo převzato a co změněno.

SPOLEČNOST S RUČENÍM OMEZENÝM
Kapitola 10. Dozorčí rada

Cit.: § 201
(1) Společnost zřídí dozorčí radu, určí-li tak společenská smlouva nebo jiný právní předpis.
(2) Neurčí-li společenská smlouva jinak, dozorčí rada
a) dohlíží na činnost jednatelů,
b) nahlíží do obchodních a účetních knih, jiných dokladů a účetních závěrek a kontroluje tam obsažené údaje,
c) podává žalobu podle § 187 a
d) podává jednou ročně zprávu o své činnosti valné hromadě.
(3) Členem dozorčí rady nemůže být jednatel společnosti nebo jiná osoba oprávněná podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnost.
(4) Na členy dozorčí rady se použijí obdobně § 198 a 199.

Pojetí dozorčí rady, jako fakultativního orgánu, je převzato s přiměřenými odkazy na úpravu jednatele. Pravidla o účasti zaměstnanců v reakci na přeshraniční přeměnu budou upravena v doprovodných předpisech. Jinak je řešena situace u přeshraničních fúzí, resp. přeměny, a to v návaznosti na zákon o přeměnách.