INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Kapitálové společnosti - S.R.O. - 1. díl: Definice společnosti s ručením omezeným

Pojednání o kapitálové společnosti – společnosti s ručením omezeným je rozděleno do 13. kapitol. Důvodem je rozsáhlá právní úprava v zákoně o obchodních korporacích a snahou je zpřehlednit zákonnou úpravu, která se však srovnává s dnes již neplatnou právní úpravou v obchodním zákoníku, tedy co bylo převzato a co změněno.

Cílem tohoto pojednání je objasnění záměru nové právní úpravy společnosti s ručením omezením, jak byla pojata nejen v důvodové zprávě, ale v době, kdy se zákon o obchodních korporacích vyvíjel, jejím smyslu a směřování k nejen k unijní úpravě, ale také k úpravě některých evropských států, jako je například Francie, Belgie a Švýcarsko. Až praxe ukáže, zejména v judikátech, rozhodnutím Ústavního soudu, ale i v nových komentářích právních expertů, jak se nová úprava společnosti s ručením osvědčila. Jelikož je společnost s ručením omezeným nejčastěji volenou právní formou, nebude bez zajímavosti právní vývoj sledovat, zvláště pro ty podnikatele, kteří jsou jejími jednateli či společníky, ale je užitečný i pro širokou veřejnost.   
      
Právní úprava: § 132 až 242 ZOK

Kapitola 1. Definice společnosti s ručením omezeným
Cit.: § 132
(1) Společnost s ručením omezeným je společnost, za jejíž dluhy ručí společníci společně a nerozdílně do výše, v jaké nesplnili vkladové povinnosti podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku v době, kdy byli věřitelem vyzváni k plnění.
(2) Firma obsahuje označení „společnost s ručením omezeným“, které může být nahrazeno zkratkou „spol. s r.o.“ nebo „s.r.o.“.
§ 133
Podíl společníka ve společnosti s ručením omezeným se určuje podle poměru jeho vkladu na tento podíl připadající k výši základního kapitálu, ledaže společenská smlouva určí jinak.
§ 134
(1) Plnění věřiteli poskytnuté společníkem z důvodu jeho ručení podle § 132 odst. 1 se započítává na splnění jeho nejdříve splatné vkladové povinnosti.
(2) V případě, že započtení není možné, poskytne společníkovi náhradu za jeho plnění společnost. Nedosáhne-li společník náhrady plnění od společnosti, poskytnou mu náhradu za jeho plnění společníci v poměru, v jakém nesplnili svou vkladovou povinnost podle stavu zapsaného v obchodním rejstříku ke dni, v němž byl společník vyzván k plnění.

Oproti minulé právní úpravě se nová definice společnosti s ručením omezeným může jevit jako značně změněná. Ve skutečnosti tomu tak není a definice je pouze rozdělena do více odstavců. Obsahově je zřetelné, že pojetí společnosti, její odpovědnosti za porušení povinností a ručení společníků zůstává nezměněno. Oproti stávající konstrukci se vychází z toho, že v případě plnění společníka z titulu ručení, poskytne náhradu tohoto plnění společník, popř. společník, resp. společníci – není tedy zdůrazňováno, že společník náhradu požadovat může, jelikož tato možnost je soukromému právu imanentní a záleží na dohodě společníka a společnosti.