INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jaké změny přináší nový zákon o dani z nabytí nemovitých věcí?

23.8.2013

V současné době je právní úprava ohledně daně z převodu nemovitostí obsažena v zákoně č. 357/1992 Sb., který současně upravuje i daň dědickou a darovací. Návrh nového zákona, předloženého bývalým ministrem financí Miroslavem Kalouskem, vláda schválila již v dubnu roku 2013. Nový zákon ovšem ruší zákon o dani dědické, darovací a úprava zdanění dědictví a darování se přesouvá do zákona o daních z příjmů. Daněmi z převodu nemovitostí se má zabývat právě nový samostatný zákon o dani z nabytí nemovitých věcí, který by měl nabýt účinnosti l. ledna 2014. Cílem novely zákona je snížení administrativní zátěže poplatníků a i státu. A jaké jsou nejdůležitější změny, které nový zákon přinese?

Velkou změnu představuje poplatník daně, kterým se nově stane nabyvatel nemovité věci, případně svěřenský fond. Poplatníkem daně již nebude převodce, jak je tomu doposud, a nabyvatel již nebude vystupovat jako ručitel. Nový zákon institut ručení tedy ruší. Nová právní úprava přináší i změny týkající se osvobození od daně. Například od převodní daně již nebudou osvobozeny převody a přechody majetku v souvislosti s privatizací. Zrušení osvobození se také dotkne při vkladu nemovitosti do společnosti. Avšak k osvobození od daně z nabytí nemovitých věcí dojde u nabytí vlastnického práva k nemovité věci, která je předmětem finančního leasingu, jenž je v současnosti zdaňován dvakrát (při pořízení předmětu leasingovou společností a poté po splácení leasingu nájemcem).

Zákon o dani z nabytí nemovitých věcí omezí počet případů povinného předkládání znaleckých posudků podle oceňovacích předpisů o zjištěné ceně nemovitých věcí. Pro určení základu daně se sjednaná cena, pokus se tak poplatník rozhodne, bude porovnávat s výší 75 % tzv. směrné hodnoty. Směrnou hodnotu určuje správce daně, který vychází z cen nemovitých věcí v daném místě a čase při zohlednění druhu, účelu, polohy, stavu, stáří, vybavení a stavebně technických parametrů nemovité věci.  Zdaňovat se bude nabytí pozemku, stavby, inženýrské sítě a jednotky. Zdanění se nebude týkat věcných práv (např. věcná břemena, zástavní právo). Co se týče směny nemovitostí, nebude se platit daň pouze jako jeden převod (v současnosti se platí daň z vyšší částky), ale jako převody dva.

Dalším administrativním zjednodušením je omezený rozsah povinných písemných příloh k daňovému přiznání a zákon ruší povinné ověřování listin, neboť dává poplatníkům možnost přikládat ostatní písemnosti pouze ve formě kopie.