INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jak rozpustit rezervní fond u akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným?

14.2.2014

Kromě velké změny v podobě nového občanského zákoníku, začal od nového roku platit Zákon o obchodních korporacích. Tyto dva zákony nahradily původní občanský a obchodní zákoník, a to tak, že to, co se v současném obchodním zákoníku týkalo smluv a vztahů mezi podnikateli, se nově přesunulo do nového občanského zákoníku. Zákon o obchodních korporacích  pokrývá pouze to, co se týkalo vlastní úpravy společností a družstev (tedy veřejné obchodní společnosti v.o.s., komanditní společnosti k.s., společnosti s ručením omezeným s.r.o.,  akciové společnosti a.s. a družstva).

Nový zákon o obchodních korporacích již neukládá akciové společnosti a společnosti s ručením omezeným povinnost vytvářet rezervní fond ze zisku.  Společnost se tedy musí rozhodnout, zda budou rezervní fond nadále vytvářet, nebo ho rozpustí.

Jestliže se společnost rozhodne, že rezervní fond rozpustí, musí nejdříve změnit stanovy či společenské smlouvy, pokud uvedený dokument vytváření rezervního fondu upravuje.  V tomto případě, je potřeba ustanovení o vytváření rezervního fondu ze stanov nebo společenské smlouvy vypustit.  Tuto změnu musí schválit valná hromada a je nutné pořídit notářský zápis. Pokud by se tak nestalo, společnost by musela i nadále vytvářet rezervní fond.

Podmínkou pro rozpuštění rezervního fondu je i test insolvence, čímž se zjistí, zda výplatou zdrojů z rezervního fondu nemůže dojít k úpadku společnosti.  Kdyby tomu tak bylo, nelze rezervní fond rozpustit.  U akciové společnosti jsou ještě přísnější pravidla: společnost nesmí rozdělit zisk ani jiné vlastní zdroje mezi akcionáře, pokud se ke dni skončení posledního účetního období vlastní kapitál vyplývající z řádné nebo mimořádné účetní závěrky nebo vlastní kapitál po tomto rozdělení sníží pod výši upsaného základního kapitálu zvýšeného o fondy, které nelze podle zákonu o obchodních korporacích nebo stanov rozdělit mezi akcionáře. Právě zdroje v rezervním fondy jsou považovány za jiné vlastní zdroje.

Dalším omezení se týká částky k rozdělení mezi akcionáře, jež nesmí překročit výši hospodářského výsledku posledního skončeného účetního období zvýšenou o nerozdělený zisk z předchozích období a sníženou o ztráty z předchozích období a o příděly do rezervních a jiných fondů v souladu se zákonem o obchodních korporacích a stanovami.