INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Jak lze uplatnit daňovou ztrátu?

15.9.2014

V tomto článku se zaměříme na situaci v podnikání, kdy jsou náklady vyšší než výnosy. Hovoříme tedy o daňové ztrátě, kterou si podnikatel může v následujících letech uplatnit vůči kladnému daňovému základu daně z příjmů.  Ztrátu můžeme mít z podnikání nebo jiné samostatné výdělečné činnosti či z pronájmu.  V následujících odstavcích jsou popsány možnosti, jak si lze daňovou ztrátu uplatnit.

Poplatníci daně z příjmů fyzických osob mohou vykázat ztrátu jen u příjmů z podnikání a jiné samostatně výdělečné činnosti (příjmy podle § 7 ZDP) a příjmů z pronájmu (příjmy podle § 9 ZDP). Ztrátou se dále rozumějí i případy, kdy poplatník při výkonu činnosti, z níž mohou plynout příjmy uvedené v § 7 nebo § 9 ZDP, nedosáhl ve zdaňovacím období příjmů, ale měl pouze výdaje (náklady) na dosažení, zajištění a udržení příjmů. O ztrátu se sníží úhrn dílčích základů daně zjištěných podle jednotlivých příjmů ve zdaňovacím období. Poplatníci daně z příjmů fyzických osob tedy daňovou ztrátu nemohou odečítat od dílčího základu daně podle § 6 ZDP.

Daňovou ztrátu lze odečíst od základu daně v období pěti zdaňovacích obdobích následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje. Podle rozhodnutí Nejvyššího správního soudu lze daňovou ztrátu minulých let uplatnit i při daňové kontrole.

Poplatníci daně z příjmů právnických osob si také mohou odečíst daňovou ztrátu, která vznikla a byla vyměřena za předchozí zdaňovací období nebo jeho část, a to nejdéle v pěti zdaňovacích období následujících bezprostředně po období, za které se daňová ztráta vyměřuje.

Právnické osoby si ovšem při změně složení osob, které se přímo účastní na kapitálu či kontrole převyšující 25 % základního kapitálu nebo hlasovacích práv, nebudou moci uplatnit daňovou ztrátu jako odčitatelnou položku. Touto změnou ve složení osob se rozumí změna členů obchodní korporace nebo změna jejich podílu na kapitálu či kontrole poplatníka. Rozdíl se počítá podle stavu k poslednímu dni období vyměření ztráty a úhrnu změn od konce tohoto období do konce období, kdy má být ztráta uplatněna. V případě že nejméně 80 % tržeb za vlastní výkony a zboží v období podstatné změny a následujících obdobích pro uplatnění ztráty bude tvořeno stejnou činností jako za období vyměření ztráty.