INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Invalidní důchod v roce 2021

23.2.2021

Nárok na invalidní důchod posuzuje ošetřující lékař žadatele, který také zpracuje a vydá podklady o zdravotním stavu dané osoby pro potřeby Okresní správy sociálního zabezpečení. Pro vystavení posudku je důležité vyplnit také profesní dotazník, který se soustředí na pracovní kvalifikaci, dobu a druh vykonávaných zaměstnání či výdělečných činností.

Při pobírání invalidního důchodu je nutné splnit několik podmínek:

  • uznání invalidity (první až třetí stupeň invalidity)
  • potřebná doba účasti na důchodovém pojištění (podmínka nemusí být splněna, pokud je invalidita následkem pracovního úrazu)
  •  věk do 65 let.

V závislosti na zjištěném stupni invalidity se invalidní důchod nyní rozlišuje na invalidní důchod pro invaliditu prvního, druhého a třetího stupně. Jestliže pracovní schopnost pojištěnce poklesla:

  • nejméně o 35 %, avšak nejvíce o 49 %, jedná se o invaliditu prvního stupně
  • nejméně o 50 %, avšak nejvíce o 69 %, jedná se o invaliditu druhého stupně
  • nejméně o 70 %, jedná se o invaliditu třetího stupně

Výpočet výše invalidního důchodu je závislý na několika faktorech. Například na stupni invalidity, době pojištění, dopočtené doby a na předchozích příjmech.

Pro výpočet invalidního důchodu se do potřebné doby pojištění započítávají také tzv. náhradní doby pojištění, jako je například doba péče o dítě. Dále je sem nutné zahrnout také dopočtenou dobu, kterou tvoří období od vzniku nároku na invalidní důchod do dosažení důchodového věku, které by hypoteticky člověk mohl odpracovat, kdyby se nestal invalidním.

Invalidní důchod se skládá ze dvou složek – základní a procentní výměry. Základní výměra je pro letošní rok stanovena na 3 550 korun. Výše procentní výměry se stanovuje procentní sazbou za každý celý roky doby pojištění v závislosti na stupni invalidity.

Procentní výměra činí:

  • 1,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění u invalidity třetího stupně,
  • 0,75 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění u invalidity druhého stupně,
  • 0,5 % z výpočtového základu za každý celý rok doby pojištění u invalidity prvního stupně.

Minimální výše procentní výměry invalidního důchodu, která je stanovena zákonem o důchodovém pojištění, činí 770 korun měsíčně. Vzhledem k tomu, že výše základní výměry je pro rok 2021 stanovena na 3 550 korun, minimální invalidní důchod pro letošní rok činí 4 320 korun.