INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Hospodaření nadace a veřejná kontrola nad činností nadace

Účtování nadace (§ 357)
Ustanovení § 357 zákona stanoví pravidlo účtování nadace, které doslovně zní:

Cit. Náklady správy. Nadace účtuje odděleně o nadačních příspěvcích, o ostatních činnostech k naplnění účelu nadace a o nákladech na její správu.

Zákonná úprava vychází z toho, že nadace účtuje o nákladech na vlastní správu odděleně. Údaj o těchto nákladech musí být zveřejněn ve výroční správě a podléhá kontrole auditora. Tento zákonný požadavek zajišťuje dostatečnou transparentnost hospodaření nadace vůči veřejnosti a k případným dárcům. Uvedené ustanovení nevylučuje, aby zakladatel nadace omezil její režijní náklady zvláštním ustanovením v nadační listině.

Výroční zpráva nadace (§358 a 361)
Výroční zpráva je významným prostředkem pro zajištění veřejné kontroly nad činností nadací a ustanovení § 358 stanoví její obsah.

Cit. Výroční zpráva

 1. Nadace sestaví výroční zprávu do konce šestého měsíce od uplynutí předcházejícího účetního období.
 2. Výroční zpráva obsahuje účetní závěrku a přehled o veškeré činnosti nadace včetně zhodnocení této činnosti.
 3. Ve výroční zprávě nadace uvede alespoňVyjde-li po uveřejnění zprávy najevo skutečnost, která odůvodňuje opravu zprávy, nadace opravu bez zbytečného odkladu provede a uveřejní.
  1. přehled o vlastním majetku a závazcích
  2. u jednotlivých nadačních darů přehled o osobách, které poskytly nadační dar v hodnotě vyšší než 10 000 Kč
  3. přehled o tom, jak byl majetek nadace použit
  4. přehled o osobách, kterým byl poskytnut nadační příspěvek v hodnotě vyšší než 10 000 Kč
  5. zhodnocení, zda nadace při svém hospodaření dodržela pravidla pro poskytování nadačních příspěvků podle § 353 až 356, a přehled nákladů na vlastní správu a
  6. zhodnocení základních údajů roční účetní závěrky a zprávu auditora, je-li nadace povinna mít účetní závěrku ověřenou auditorem.
 4. Vyjde-li po uveřejnění zprávy najevo skutečnost, která odůvodňuje opravu zprávy, nadace opravu bez zbytečného odkladu provede a uveřejní.

 

Ochrana soukromí dárců a některých destinatářů (§ 359)
Ustanovení § 359 sleduje ochranu soukromí dárců i některých destinatářů, kteří mohou uplatnit závazný požadavek na zachování vlastní anonymity. Ovšem, pozor, tento požadavek lze uplatnit jen do okamžiku, než správní rada nadace výroční zprávu schválí, aby nebylo možné žádat nadaci, aby zprávu přepracovávala kvůli opožděným požadavkům na zachování anonymity.

Přitom je nutné zohlednit postavení člověka, který získal od nadace vyšší příspěvek z humanitárních důvodů, zejména zdravotních, s ohledem na jeho přirozenou vděčnost, emotivní závislost na přispěvateli apod. Proto zákon stanoví, že taková osoba musí být o možnosti žádat zachování vlastní anonymity poučena již při poskytnutí příspěvku; pokud se tak nestane, zachovává se jí oprávnění domáhat se ochrany vlastního soukromí a zachování anonymity kdykoli. Výroční zpráva musí být uveřejněna ve veřejném rejstříku a v sídle nadace.