V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evidence skutečných majitelů

1.3.2018

Nová povinnost týkající se podnikatelů začala platit od ledna letošního roku v souvislosti s novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Motivem pro novelu je boj České republiky a Evropské unie proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Právnické osoby zapsané v příslušném veřejném rejstříku a svěřenské fondy mají nově povinnost evidovat své skutečné majitele - v neveřejné části registru. Skuteční vlastníci jsou fyzické osoby:

  • které disponují alespoň čtvrtinou hlasovacích práv, či mají podíl na základním kapitálu vetší než čtvrtinu
  • či ovládá osobu uvedenou v předchozím bodě
  • inkasují nejméně čtvrtinu zisku
  • jsou členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle předchozích třech bodů.

Povinnost zapsat své skutečné majitele do neveřejné evidence vedené u rejstříkových soudů není v tomto roce zpoplatněna. K provedení změny mají příslušné povinné subjekty čas od 1 do 3 let od nabytí účinnosti novely.

Údaje, které je nutné do evidence zapisovat:

  • jméno
  • adresa místa pobytu
  • datum narození
  • rodné číslo
  • státní příslušnost
  • údaj o podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jiným způsobem.

K údajům o skutečném majiteli budou mít přístup pouze osoby a orgány taxativně vymezené v zákoně, např. soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daní nebo Česká národní banka a jiné instituce.