INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evidence skutečných majitelů

1.3.2018

Nová povinnost týkající se podnikatelů začala platit od ledna letošního roku v souvislosti s novelou zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Motivem pro novelu je boj České republiky a Evropské unie proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu.

Právnické osoby zapsané v příslušném veřejném rejstříku a svěřenské fondy mají nově povinnost evidovat své skutečné majitele - v neveřejné části registru. Skuteční vlastníci jsou fyzické osoby:

  • které disponují alespoň čtvrtinou hlasovacích práv, či mají podíl na základním kapitálu vetší než čtvrtinu
  • či ovládá osobu uvedenou v předchozím bodě
  • inkasují nejméně čtvrtinu zisku
  • jsou členem statutárního orgánu, zástupcem právnické osoby v tomto orgánu nebo v obdobném postavení člena statutárního orgánu, není-li skutečný majitel nebo nelze-li jej určit podle předchozích třech bodů.

Povinnost zapsat své skutečné majitele do neveřejné evidence vedené u rejstříkových soudů není v tomto roce zpoplatněna. K provedení změny mají příslušné povinné subjekty čas od 1 do 3 let od nabytí účinnosti novely.

Údaje, které je nutné do evidence zapisovat:

  • jméno
  • adresa místa pobytu
  • datum narození
  • rodné číslo
  • státní příslušnost
  • údaj o podílu na hlasovacích právech, zakládá-li se postavení skutečného majitele na přímé účasti v právnické osobě, podílu na rozdělovaných prostředcích, zakládá-li se postavení skutečného majitele na tom, že je jejich příjemcem, anebo jiné skutečnosti, je-li postavení skutečného majitele založeno jiným způsobem.

K údajům o skutečném majiteli budou mít přístup pouze osoby a orgány taxativně vymezené v zákoně, např. soudy, orgány činné v trestním řízení, správci daní nebo Česká národní banka a jiné instituce.