INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Evidence a hlášení pracovních úrazů od letošního roku

6.3.2015

V letošním roce vstoupila v účinnost novela nařízení vlády č. 201/2010 Sb., o způsobech evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu. Novela nařízení vlády by se měla více přiblížit nařízení Evropské unie. Hlavním smyslem novely jsou přesnější pravidla pro samotnou evidenci pracovních úrazů. O změnách a novinkách si můžete přečíst v dnešním článku.

Pracovní úraz je definován v zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) a dle tohoto zákona je pracovním úrazem poškození zdraví nebo smrt zaměstnance, došlo-li k nim nezávisle na jeho vůli krátkodobým, náhlým a násilným způsobem zevních vlivů při plnění pracovních úkolů nebo v přímé souvislosti s ním.

Za pracovní úrazy na pracovišti a za způsobenou škodu odpovídá zaměstnavatel. Zaměstnavatel musí vést evidenci o všech úrazech v knize úrazů, která může mít listinnou nebo elektronickou podobu. Nově musí evidence obsahovat popis úrazového děje. Dále musí být patrné, o jaký druh zranění se jedná a o jakou zraněnou část těla.

Zaměstnavatelé budou mít také povinnost hlásit a zasílat záznam pracovních úrazů příslušným orgánům a institucím. Dále budou muset hlásit smrtelné úrazy a vydávat kopie nebo výpisy údajů z knihy úrazů na žádost zaměstnance, popřípadě pozůstalých. Kopie či výpis musí být od letošního roku potvrzeny a podepsány zaměstnavatelem.

Dříve musel zaměstnavatel hlásit pracovní úraz i zdravotní pojišťovně, u které je zaměstnanec pojištěn. Nyní tato povinnost odpadla. Pokud se stane smrtelný úraz, musí ho zaměstnavatel bez zbytečného odkladu nahlásit nezbytným institucím a orgánům a navíc i zdravotní pojišťovně. Smrtelným úrazem se rozumí takové poškození zdraví, na jehož následky úrazem postižený zaměstnanec nejpozději do jednoho roku zemřel.

Zaměstnavatel má povinnost zaslat za uplynulý kalendářní měsíc záznam o úrazu. Musí tak učinit nejpozději do 5. dne následujícího měsíce. Pokud se dozví o nových skutečnostech mající vliv na záznam o úrazu, vypracuje hlášení změn. Nově musí hlášení vyhotovit i v případě, pokud hospitalizace úrazem postiženého zaměstnance přesáhla pět po sobě jdoucích dnů a byla ukončena po odeslání záznamu. Dalším důvodem k vyhotovení hlášení změn je, že na základě téhož pracovního úrazu vznikla a byla ukončena další pracovní neschopnost.

Další novinka se týká záznamu o úrazu a hlášení změn u pojišťovny, které již není nutné zasílat do 5. dne v následujícím měsíci, neboť termín není přesně určen.

Pokud zaměstnavatel nevede evidenci o pracovních úrazech, Státní úřad inspekce práce mu může uložit pokutu až do výše 400 000 korun. Pokuta až ve výši jednoho milionu korun mu hrozí v případě, že zaměstnavatel nevyřeší příčiny a okolnosti pracovního úrazu, jehož následkem byla smrt zaměstnance nebo pracovní neschopnost přesahující tři kalendářní dny.