INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dotace na obecní a krajský majetek poničený letošní povodní

11.6.2013

Dne 5. června 2013 zveřejnilo Ministerstvo pro místní rozvoj své takzvané po povodňové programy, týkající se obnovy obecního a krajského majetku a obnovy bydlení. Programy jsou určené pro obce a kraje a jejich vyhlášení podléhá projednání vládou a schválení rozpočtu pro jejich realizaci. V současné době je připravována Strategie obnovy území, která bude předložena do 20ti dnů od ukončení krizového stavu. Po souhlasu vlády budou ihned uvolňovány již připravené finanční prostředky z programu „Podpora bydlení při živelní pohromě“.

Pro získání dotace na obnovu poničeného majetku, který je ve vlastnictví obcí a krajů, slouží program „Obnova obecního a krajského majetku po živelních pohromách 2013“. Dotace ale není poskytována automaticky jako u podpory bydlení, ale na základě žádosti, která se podává na Ministerstvo pro místní rozvoj po vyhlášení výzvy k předkládání žádosti. Tato výzva bude vydána po schválení výše zmíněné Strategie obnovy území.

A na co jsou dotace určeny především? Na obnovu komunikací, mostů, veřejného osvětlení, veřejných prostranství, budov, vodohospodářských staveb a dalších druhů obecního či krajského majetku. Příjemcem dotace může být pouze obec nebo kraj z území postiženého letošní povodní.
V případě obcí může dotace dosáhnout výše až 90% celkových uznatelných nákladů, v případě kraje až 50%.

Co je pro žádost o dotaci klíčové? Musí zde být uvedeno, o jaký majetek se konkrétně jedná s popisem rozsahu jeho poškození a předpokládané náklady na jeho obnovu. Žádost dále musí obsahovat povinnou přílohu – fotodokumentaci popisovaného majetku, díky níž jsou uváděné škody průkazně zdokumentovány.
Výzva k předkládání žádostí o dotaci a zásady uvedených programů budou v nejblžších dnech zveřejněny na webových stránkách Ministerstva pro místní rozvoj: www.mmr.cz.