INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dobrovolná registrace k DPH

15.10.2015

Pokud jste si založili firmu a chcete se dobrovolně registrovat k DPH, čeká vás poměrně složitá jednání. Dnešní článek je o tom, jak finanční úřady zpřísnily postup u nově založených firem, které se chtějí registrovat k DPH. Obecné podmínky pro registraci vycházejí z daňového řádu.

Očekávalo by se, že někdo kdo chce dobrovolně platit daně, neměly by mu státní instituce jakkoli bránit. Avšak zkušenosti s podvody donutily státní správu důsledně kontrolovat i samotnou registraci k DPH. Generální finanční ředitelství ovšem popřelo, že by vydalo pokyn na omezení registrace avšak ani výslovně nepopřelo, že by úřady v rámci registračního řízení postupovaly přísněji.

„V odůvodněných případech je zahájen postup k odstranění pochybností. Tento postup by měl omezit přístup do systému DPH osobám, jejichž prostřednictvím by mohlo dojít k zneužití tohoto systému a v konečném důsledku k poklesu výběru DPH. Klademe důraz na prevenci a ochranu státního rozpočtu před daňovými podvody“, říká Petra Petlachová, mluvčí Generálního finančního ředitelství.

Přihlášku k registraci je nutné podat na příslušném tiskopise vydaném Ministerstvem financí, nebo na tiskovém výstupu, který má shodné údaje. V případě, že má daňový subjekt zpřístupněnou datovou schránku, či má ze zákona uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem, je povinen přihlášku podat jen elektronicky.

V tiskopise se musí uvést identifikační údaje registrujícího se plátce, požadavek na důvod registrace, důvod dobrovolné registrace. Je zde velmi vysoká pravděpodobnost, že po podání přihlášky přijde výzva správce daně k doplnění a doložení celé řady dotazů. V praxi se jedná se o jakýsi zkrácený podnikatelský záměr (konkrétní předmět podnikání, sídlo firmy, počet a umístění provozoven, zajištění poskytování služeb zaměstnanci či subdodavatelsky, přehled již známých odběratelů či dodavatelů, majetek zapojený do podnikání…).

V tiskopise se také uvádí předpokládaná částka ročního obratu a uvádí se zde čísla bankovních účtů, která jsou používána pro ekonomickou činnost. K přihlášce k registraci DPH se doporučuje zaslat i kopii smlouvy o bankovním účtu či potvrzení banky o tom, kdo je vlastníkem účtu.

K podané žádosti o registraci DPH se správce daně vyjádří do 30 dnů. Pokud doložené informace stačily, správce daně vydá rozhodnutí o registraci k DPH. Plátcem DPH se stává daňový subjekt dnem následujícím po doručení oznámení o registraci.