INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Dědictví podle Nového občanského zákoníku

6.12.2013

Začátek roku 2014 se pomalu blíží a spolu s ním i změny, které přináší Nový občanský zákoník. V tomto článku se zaměříme na problematiku dědictví a novinky, které můžeme od ledna očekávat. Do českého práva se po 64 letech vrací dědická smlouva, která byla součástí českého občanského zákoníku až do roku 1950. O této změně pojednává samostatný článek nazvaný „Na scénu se po více než půlstoletí vrací dědická smlouva“. Ostatní změny budou tématem pro následující řádky.

Dědictví s podmínkami
Nově může zůstavitel v závěti určit podmínky, za kterých bude dědic dědit (např. po úspěšném ukončení určitého studia). Pokud dědic stanovenou podmínku nesplní, ztratí nárok na dědictví. Tyto podmínky nemohou být zcela libovolné, musí být smysluplné a nemohou dědice popř. odkazovníka žádným způsobem “šikanovat“. Například nebude možné podmínit dědictví uzavřením manželství nebo rozvodem. Tyto podmínky se však nemohou vztahovat na povinný díl nepominutelného dědice (děti zůstavitele, jež nemohou být v závěti opomenuty).

Nepominutelní dědicové
Nová právní úprava se však dotkne i nepominutelných dědiců tím, že se krátí jejich práva. Doposud měl nezletilý potomek právo na celý svůj zákonný podíl, nyní bude mít právo pouze na jeho tři čtvrtiny. Zletilý potomek bude mít právo alespoň jednu čtvrtinu svého zákonného podílu.

Další důvody pro vydědění
V novém občanském zákoníku se objevují také zásadní změny v otázce vydědění potomka. Tato právní úprava přináší další dva důvody, proč by mohl být dědic vyděděn. Kromě čtyř doposud zákonem stanovených důvodů (neposkytnutí pomoci ve stáří, neprojevování zájmu o příbuzného, odsouzení k trestu odnětí svobody pro úmyslný trestný čin nebo vedení nezřízeného života) od ledna přibývá i důvod zadlužení a marnotratný život. Vedle toho NOZ také stanoví, že pokud vyděděný potomek zůstavitele přežije, bude se vydědění automaticky týkat i jeho potomků. V případě, že ho nepřežije, budou jeho děti moci dědit.

Zřeknutí se dědictví předem
Dosavadní právní úprava připouštěla pouze dvě možnosti po smrti zůstavitele, a to buď dědictví přijmout, nebo odmítnout. Zřeknout se dědického práva předem nebylo možné. Nyní je umožněno zřeknout se dědictví ještě za života zůstavitele, čímž lze předejít případným dědickým sporům.

Šest dědických skupin
Dědění ze zákona zachovává i nová právní úprava a rozšiřuje počet dědických skupin ze čtyř na šest. Nyní budou do okruhu zákonných dědiců zahrnuti i zůstavitelovi praprarodiče, bratranci a sestřenice. Cílem tohoto rozšíření je, aby majetek zůstal v co nejbližším okruhu zůstavitelových příbuzných.

Odpovědnost za dluhy
Nový občanský zákoník také počítá s vyšší odpovědností za dluhy. Podle současného znění zákona má dědic povinnost uhradit zůstavitelovy dluhy pouze do výše nabytého dědictví. Od Nového roku budou přecházet dluhy na dědice v plném rozsahu. V jistých případech zákon poskytne dědici ochranu prostřednictvím tzv. soupisu pozůstalosti, v jehož rámci se určí čistá hodnota majetku v době úmrtí zůstavitele. Pokud dědic o tento soupis zažádá a uvede v něm všechen majetek, bude hradit dluhy pouze do výše nabytého dědictví.

Dědit může i náhradník
Zůstavitel bude moci zvolit náhradníka, který v případě smrti dědice nebo odmítnutí získá dědictví.