INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Daně z příjmů FO zemí EU - Velká Británie - 2. část

12.7.2013

V minulém článku zabývajícím se problematikou daně z příjmů FO ve Velké Británii jsme se zaměřili na definování poplatníka daně a popisovali jsme, co je předmětem daně. V tomto článku se podíváme na další charakteristiky daně z příjmů FO ve Velké Británii, a to konkrétně na pojmy osvobození od daně, zdaňovací období a daňovou sazbu, jak jsou určeny účinnou britskou legislativou.

Osvobození
Britský daňový systém má nastaven systém osvobození od daně zcela jinak než Česká republika. Úroveň osvobození příjmů se zakládá na věku poplatníka a výši příjmů, které ve zdaňovacím období dosáhne. Poplatníci do 65 let, kteří měli příjmy vyšší než L 100 000 mohou osvobodit od daně L 8 105, od 65 – 74 let mohou osvobodit částku L 10 500, pokud jejich příjmy byly vyšší než L 24 000 a od 75 let mohou osvobodit L 10 660, pokud roční příjmy přesáhly L 24 000. Nevidomí mají navíc nárok na osvobození od daně pro L 2 100. Tyto osvobození od daně platí pouze pro dílčí základ daně u příjmů z výdělečné činnosti. Také podobně jako v České republice, mají poplatníci možnost odečíst ztráty, úroky z úvěrů, kterými financovali nákup zařízení a strojů, investice apod.

Pojem sleva na dani britský daňový systém prakticky nezná.

Zdaňovací období
Zdaňovací období trvá stejně jako v České republice 12 po sobě jdoucích měsíců. Zdaňovací období začíná 6. dubna a končí 5. dubna dalšího roku. Živnostníci a podnikatelé se musí registrovat u svého správce daně a mají možnost podání daňového přiznání v papírové nebo elektronické podobě. Zaregistrovat se musí také všichni poplatníci, za které odvádí daň zaměstnavatel, ale mají další příjmy, např. z majetku nebo kapitálu. Termín pro odevzdání je 31. říjen pro papírovou formu a 31. leden je termín pro odevzdání daňového přiznání v elektronické podobě. U příjmu ze zaměstnání se používá systém „Pay as you earn“, kdy se daň odvádí z měsíční mzdy již v průběhu roku.

Daňová sazba
Daňová sazba je určena dle výše příjmu, který je určen příjmem z výdělečné činnosti očištěným o odčitatelné položky a položky osvobozené od daně. Pokud roční příjem nepřesahuje L 2 560, pak se daní pouze příjmy z úspory a investic sazbou 10 %. Pokud roční příjem přesahuje L 2 560, poplatník odvádí daň 20 % z úspor a investic a z příjmů ze zaměstnání a 10 % z příjmů z dividend. Dále je daň progresivní až do L 150 000 ročního příjmu, kde je daň 50 % pro příjem ze zaměstnání a úspor. Dále nad L 150 000 už k progresivnímu zdanění nedochází.