INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Aktualizovaná informace pro poskytovatele veřejné podpory

30.6.2013

Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen ÚOHS) nedávno aktualizoval informaci týkající se nastínění několika způsobů, jak je možno poskytnout pomoc subjektům zasaženým povodněmi aniž by se poskytovatelé dostali do rozporu s pravidly poskytování veřejné podpory dle Smlouvy o fungování Evropské unie.

Podpora na odstraňování následků přírodních pohrom není automaticky vyloučena z režimu veřejné podpory. Za předpokladu splnění všech 4 znaků veřejné podpory je nutno dodržovat pravidla pro její poskytování.

Pro upřesnění podmínek poskytnutí podpory může sloužit následující schéma, kde můžete vidět příklady různých příjemců:

Příklady příjemců

Pro podporu subjektů, které naplňují podmínky příjemce podpory, mohou poskytovatelé využít následující právní výjimky:

  1. Režim de minimis – je to tzv. podpora malého rozsahu, jelikož její výše nepřekračuje 200 000 EUR. Pro odvětví silniční dopravy je maximální výše podpory stanovena na 100 000 EUR. Takovouto podporu musí její poskytovatel zapsat do centrálního registru podpor malého rozsahu do 5ti dnů ode dne jejího poskytnutí. 
  2. Notifikace opatření u Evropské komise1 na základě čl. 107 odst. 2 SFEU – oznámit, neboli notifikovat, je vhodné v případech, kdy nelze poskytnout podporu v režimu de minimis, a to například z důvodu překročení stanovené limitní částky. V případě přírodní katastrofy je pravděpodobné, že Evropská komise rozhodne o souladu navrhovaného opatření s pravidly veřejné podpory na základě článku 107 odstavce 2 b) Smlouvy o fungování Evropské unie.

A jaké informace je třeba oznámit, aby schvalovací proces poskytnutí podpory proběhl co nejrychleji?

  • Skutkové okolnosti (druh pohromy, výše škod apod.)
  • Právní základ (např. obecný právní předpis pro zásah v případě přírodní pohromy)
  • Příjemci (vymezení druhu a počtu příjemců)
  • Časové lhůty
  • Způsobilé náklady

Současně je nutné dodržet tři hlavní principy:

  1. Zákaz překompenzace (tedy zákaz náhrady přesahující 100% škod)
  2. Příčinná (přímá) souvislost mezi škodami a pohromou
  3. Možná je kompenzace škod na majetku i škod v podobě ušlého zisku

Pro bližší informace můžete kontaktovat odbor Veřejné podpory ÚOHS na emailové adrese posta@compet.cz.