INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Změny v účetnictví a daních pro podnikatele v roce 2016

27.10.2015

Ucelený přehled změn v daních a účetnictví, které čekají podnikatelské subjekty v roce 2016.

Kontrolní hlášení

Kontrolní hlášení představuje nové „daňové tvrzení“, které budou mít povinnost od 1. ledna 2016 elektronicky podávat všichni plátci DPH. V kontrolním hlášení budou uvedeny stanovené údaje dle vystavených a přijatých daňových dokladů a dalších dokladů o dodání zboží nebo poskytnutí služeb. Právnická osoba bude muset podávat kontrolní hlášení za každý kalendářní měsíc. Fyzická osoba bude podávat kontrolní hlášení ve stejné lhůtě, v jaké podává přiznání k dani z přidané hodnoty (měsíčně nebo čtvrtletně). Kontrolní hlášení bude podáno výhradně elektronicky do 25 dnů po skončení příslušného zdaňovacího období.

Kontrolní hlášení nebudou muset podávat:

  • Neplátci DPH
  • Identifikované osoby
  • Plátci, kteří neuskutečnili ani nepřijali za sledované období žádné plnění (v režimu přenesení daňové povinnosti, popřípadě neuplatňují nárok na odpočet daně z přijatých plnění v běžném režimu)
  • Plátci uskutečňující pouze plnění osvobozená od daně bez nároku na odpočet daně dle § 51 zákona o DPH (např. poštovní služby, rozhlasové a televizní vysílání, finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, dodání a nájem vybraných nemovitých věcí, výchova a vzdělávání, zdravotní služby a dodání zdravotního zboží, sociální pomoc a provozování loterií a jiných podobných her atd.)

Elektronická evidence tržeb

Další možnou změnou od příštího roku je zavedení elektronické evidence tržeb. O elektronické evidenci tržeb se mělo jednat v pátek, avšak poslanci se k tomu nedostali. Ministr financí Andrej Babiš chce svolat mimořádnou schůzi, na které by se elektronická evidence tržeb schvalovala. Navrhovaný zákon tedy ještě neprošel úspěšným legislativním procesem.

Elektronická evidence tržeb by v praxi fungovala tak, že by při evidenci tržeb byl příjem platby v hotovosti od zákazníka elektronicky propojen se státním finančním daňovým systémem. Živnostník nebo firma by tedy musel mít pokladnu, počítač nebo i mobil propojený s internetem a vydat zákazníkovi při platbě účtenku s unikátním kódem přiděleným státní finanční správou.  Vláda si od tohoto opatření slibuje snížení daňových úniků a zlepšení postavení poctivých živnostníků a firem na trhu.

Změny v účetnictví

V příštím roce dojde i změnám v účetnictví, neboť vstoupí v platnost novela zákona o účetnictví. Novela s číslem 221/2015 se stala od září součástí Sbírky zákonů a účinná bude od 1. ledna příštího roku. V novele je transformována evropská směrnice, která uložila jednotlivým členským státům aplikovat upravené právní předpisy poprvé na účetní závěrky sestavené za účetní období počínající dne 1. ledna 2016 nebo v průběhu kalendářního roku 2016.

Novela zákona o účetnictví zavede kategorizaci účetních jednotek. Rozlišovány budou mikro účetní jednotky, malé účetní jednotky, střední účetní jednotky a velké účetní jednotky. Kategorizace účetních jednotek bude závislá na dosažení či při překročení dvou ze tří stanovených kritérií. Mezi kritéria patří hodnota aktiv, čistý obrat a průměrný počet zaměstnanců k rozvahovému dni.  Kromě kategorizace účetních jednotek se zavede i kategorizace konsolidačních skupin. Stanoví se i subjekty veřejného zájmu – subjekt veřejného zájmu aktuálně definuje zákon o auditorech. Nově bude definice obsažena přímo v zákoně o účetnictví.

Mikro a malé účetní jednotky nebudou muset sestavovat přehled o peněžních tocích ani přehled o změnách vlastního kapitálu. Mikro účetní jednotky navíc nebudou muset k rozvahovému dni oceňovat příslušná aktiva reálnou hodnotou a nebudou podléhat auditu. Zprávu o platbách vládám budou sestavovat velké účetní jednotky a subjekty veřejného zájmu, které působí v těžebním průmyslu a v odvětví těžby dřeva v původních lesích.

Od příštího roku se navíc do zákona o účetnictví vrací jednoduché účetnictví. Předmětem jednoduchého účetnictví jsou příjmy a výdaje, majetek a závazky včetně dluhů. V jednoduchém účetnictví se používají peněžní deníky, knihy pohledávek a závazků a pomocné knihy o ostatních složkách majetku.

Jednoduché účetnictví budou moci vést právnické osoby se sídlem na území České republiky a zahraniční právnické osoby a zahraniční jednotky, které:

  • Nejsou plátci daně z přidané hodnoty
  • Jejich celkové příjmy za poslední uzavřené účetní období nepřesáhnou 3 000 000 korun
  • Hodnota jejich majetku nepřesáhne 3 000 000 korun
  • Jsou spolky a pobočnými spolky, odborovými organizacemi nebo pobočnými odborovými organizacemi, organizacemi zaměstnavatelů, pobočnými organizacemi zaměstnavatelů, církvemi a náboženskými společnosti nebo církevními institucemi, honebními společenstvy.

Novela zákoníku práce

Od října letošního roku je účinná novela zákoníku práce, která posílila práva zaměstnanců zejména v problematice odškodnění pracovních úrazů a nemocí z povolání. Zaměstnanci budou mít nárok na vyšší bolestné a náhrady za snížení společenského uplatnění při pracovním úrazu či nemoci z povolání. Vláda schválila nařízení upravující počítání bodům, které jsou důležité pro výpočet bolestného a náhrady za ztížení společenského uplatnění. Zvyšuje si hodnota bodu (ze 120 na 250 korun) a i počet bodů u jednotlivých úrazů či nemocí.

Novela zákoníku práce také přináší možnost jednostranného ukončení dohody o provedení práce. Tato situace v minulost nebyla zákoníkem práce nijak upravena. Ve fázi druhého čtení je novela zákoníku práce s číslem sněmovního tisku 393, která by mohla zrušit třídenní karenční lhůta, a náhradu mzdy by tedy zaměstnavatelé poskytovali i v prvních třech dnech pracovní neschopnosti.