INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Zálohy na daň z příjmů PO a platba daně

27.7.2015

Daň z příjmů PO je nutno zaplatit nejpozději v poslední den lhůty pro podání řádného daňového tvrzení. Veškeré nejasnosti s počítáním lhůt jsou řešeny v ustanoveních daňového řádu, konkrétně v části druhé, hlavě II daňového řádu. Za zdaňovací období kalendářního roku 2015 bude nutno odevzdat řádné daňové tvrzení do 1.4.2016 a do stejného dne je zároveň povinné zaplatit daň.

V § 135 daňového řádu je ustanovena povinnost daňového subjektu podat řádné daňové tvrzení, pokud mu to ukládá zákon. Zákonodárce ukládá tuto povinnost u daně z příjmů právnické osobě v § 38m ZDP (zákon o daních z příjmů). V § 136 odst. 1 daňového řádu je obligatorní lhůta pro podání daňového přiznání za zdaňovací období, které činí nejméně 12 měsíců, stanovena na 3 měsíce po uplynutí zdaňovacího období. Výjimka platí pro daňové subjekty, mající zákonem uloženou povinnost mít účetní závěrku ověřenou auditorem nebo jejichž daňové přiznání zpracovává a podává poradce - pro takové subjekty je lhůta stanovena na šest měsíců.

Zálohy na daň z příjmů

Zálohy na daň z příjmů PO jsou příjmem státního rozpočtu již v průběhu zdaňovacího období, i když se daň platí až za toto období. Může to být z mnoha důvodů, např. zajištění průběžných dostatečných příjmů pro veřejné rozpočty (souvislost se solventností) a snížení rizika plynoucí z nemožnosti daň po skončení daňového období daňovým subjektem odvést. Ať už má zákonodárce jakýkoli legitimní důvod zálohy na daň od poplatníků vybírat, upravuje tuto povinnost zejména v § 38a ZDP, kde určuje, za jakých podmínek daňový poplatník zálohy na daň odvádí.

Základním předpokladem pro výpočet zálohy na daň z příjmů právnických osob je zjištění poslední známé daňové povinnosti poplatníka. Poslední známá daňová povinnost poplatníka (dále jen „PZDP“) je částka, kterou si poplatník sám vypočetl a uvedl v daňovém přiznání za období bezprostředně předcházející zdaňovacímu období. Z toho vyplývá, že povinnost platit zálohy na daň z příjmů právnických osob nebudou mít ti poplatníci, kteří daňové přiznání v bezprostředně předcházejícím zdaňovacím období nepodávali nebo podávat nemuseli. Díky ustanovení § 38a odst. 2 ZDP nemusí zálohy platit vůbec poplatník, kterému PZDP nepřesáhla 30 000 Kč. Jinak tomu je u poplatníka, jehož PZDP byla v rozmezí 30 000 Kč až 150 000 Kč. U takového poplatníka budou v průběhu zálohového období, což je období blíže specifikované v § 38a odst. 1 ZDP, odvedeny dvě zálohy na daň z příjmů, a to každá ve výši 40 % PZDP. Poplatníci, jejichž PZDP přesáhla 150 000 Kč, zaplatí v průběhu zálohového období zálohy čtyři, přičemž každá bude ve výši 25 % z PZDP. Termíny platby záloh jsou vždy k 15. – pro dvě platby jde o 6. a 12. měsíc, pro čtyři zálohy je nutno odvést platbu do 15. – 3., 6., 9. a 12. měsíce.