INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Žádost o posečkání úhrady daně

20.10.2016

Pokud máte problém uhradit daň, je možné podat žádost o posečkání úhrady daně nebo její rozložení do splátek.O posečkání úhrady nebo rozložení do splátek můžete požádat z důvodu tíživé sociální nebo ekonomické situace a to finanční úřad, pod který v České republice místně spadáte.

Správce daně vám může povolit posečkání z těchto důvodů:

  • pokud by neprodlená úhrada znamenala pro daňový subjekt vážnou újmu
  • pokud by byla ohrožena výživa daňového subjektu nebo osob na jeho výživu odkázaných
  • pokud by neprodlená úhrada vedla k zániku podnikání daňového subjektu, přičemž výnos z ukončení podnikání by byl pravděpodobně nižší než jím vytvořená daň v příštím zdaňovacím období,
  • není-li možné vybrat daň od daňového subjektu najednou, nebo
  • při důvodném očekávání částečného nebo úplného zániku povinnosti uhradit daň.

Na žádost o posečkání daně neexistuje žádný speciální tiskopis. Nicméně žádost musí mít buď písemnou formu, či ústní do protokolu, nebo může být podána přes datovou zprávu. Za žádost zaplatíte správní poplatek ve výši 400 korun.

Správce daně při rozhodování bere v potaz zejména tvrzení a důvody uváděné daňovým subjektem. Do žádosti je tedy nutné uvést všechny relevantní skutečnosti mající vliv na neschopnost uhradit daň v dané výši najednou.

„Součástí žádosti by měl být i návrh splátkového kalendáře, tzn. návrh výše jednotlivých splátek včetně jejich časového rozložení. Bude-li o žádosti rozhodnuto kladně, pak zároveň upozorňujeme na nutnost dodržení podmínek stanovených v rozhodnutí, mezi které patří i dodržení jednotlivých splátek. Pokud by došlo k porušení podmínek, pozbývá toto rozhodnutí ode dne nedodržení některé z podmínek účinnosti,“ varuje mluvčí Generálního finančního ředitelství Petra Petlachová.