INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vyšší školkovné

26.4.2023

Školkovné je sleva na dani, kterou může uplatnit jeden z rodičů při umístění dítěte v předškolním zařízení. Školkovné představuje náklady na umístění dítěte do mateřské školy. Slevu si může rodič uplatnit, pokud žije s dítětem ve společně hospodařící domácnosti. Jedná se přímo o slevu na dani, která přímo snižuje vypočtenou daň z příjmů. Školkovné lze uplatit jednou za rok, při ročním zúčtování daně, nebo při podání daňového přiznání.

Pokud mají rodiče v péči více dětí předškolního věku, které navštěvují školku či podobné zařízení, může například otec využít slevu na umístění prvního dítěte a matka slevu na umístění druhého dítěte apod.

Výše školkovného je rovna minimální mzdě.  Maximální sleva na jedno dítě je pro rok 2022 stanovena ve výši 16 200 korun. Pro letošní rok je stanovena na 17 300 korun. Školkovné se vypočítává výhradně ze školného, nikoli z dalších nákladů na pobyt dítěte v mateřské školce (například náklady na stravování). Tato sleva na dani odpovídá skutečným výdajům. V přiznání či v ročním zúčtováním se školkovné dokládá potvrzením od příslušné školky. V případě, že je školkovné vyšší než je stanovaná sazba, je možné uplatnit slevu maximálně ve stanoveném limitu.

Slevu lze uplatnit na tyto zařízení:

  • mateřská škola podle školského zákona nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  • zařízení služby péče o dítě v dětské skupině podle zákona upravujícího poskytování služby péče o dítě v dětské skupině nebo obdobné zařízení v zahraničí,
  • zařízení péče o dítě předškolního věku provozovaná na základě živnostenského oprávnění, pokud je charakter takto poskytované péče srovnatelný s péčí poskytovanou zařízením služby péče o dítě v dětské skupině nebo mateřskou školou podle školského zákona.

Slevu mohou uplatnit i OSVČ, které si uplatňují výdajový paušál. OSVČ platící paušální daň na tuto slevu nárok nemají. Školkovné nelze využít ani v případě, kdy byly výdaje za školku zahrnuty do skutečných nákladů podle paragrafu 24 zákona o daních z příjmů (tedy jako výdaje vynaložené na dosažení, zajištění a udržení příjmů).