INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Vláda schválila významný krok v čerpání peněz z EU fondů

2.6.2013

Vláda na květnovém jednání schválila materiál Ministerstva pro místní rozvoj spojený s rizikovými operačními programy. Materiál z tohoto jednání obsahuje shrnující informace o rizikových OP, nastavuje podmínky a další postup a jsou zde uvedené také návrhy řešení rizik a konkrétní navržené částky realokací. Celý tento návrh se bude dále projednávat v rámci monitorovacích výborů jednotlivých OP a poté bude předložen Evropské komisi pro schválení.

Ministerstvo pro místní rozvoj ČR v čele s ministrem Kamilem Jankovským funguje mj. jako koordinátor čerpání peněz z EU fondů, sleduje plnění cílů a aktivitu čerpání a také každoročně zpracovává analýzu rizik.

Rizikové operační programy jsou rozděleny do dvou kategorií – do kategorie se střední mírou rizika a do kategorie s vysokou mírou rizika. Do první kategorie spadá:

 • OP Doprava
 • OP Podnikání a inovace
 • OP Výzkum a vývoj pro inovace
 • OP Lidské zdroje a zaměstnanost
 • Integrovaný operační program

Do vysoké míry rizika se řadí tři operační programy a jeden celý regionální operační program, a to:

 • OP Životní prostředí
 • OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost
 • OP Technická pomoc
 • ROP Severozápad

V případě těch nejvíce rizikových OP ministerstvo navrhuje, aby byla Vláda ČR pravidelně informována o postupu realizace opatření, a to do doby vyjmutí těchto programů ze skupiny rizikových. U OP Technická pomoc je nutné poznamenat, že na jeho „obslužnost“ není potřeba tolik peněz, a proto je vhodnější posílit konkurenceschopnost ČR v jiných programech.

Konkrétní návrhy realokací:

 • Z OP Technická pomoc (0,5 mld. Kč) a ROP Severozápad (3,1 mld. Kč) do regionálních operačních programů.
 • OP Životní prostředí (3,7 mld. Kč) do OP Doprava.

Ze schváleného dokumentu také vyplývá, že by bylo vhodné posílit i další oblasti, a to vzdělávání, dopravu a sociální oblast. U vzdělávání by se mělo jednat o vylepšení technického a přírodovědného vybavení ve školách, v dopravě o podporu ekologické městské dopravy a výstavby pražského metra a v neposlední řadě podpora silnic II. a III. třídy.

Je samozřejmé, že při realokacích je nutné respektovat evropská pravidla. Je zde také povinnost vazby všech oblastí na Strategii Evropa 2020.

Na závěr zbývá pouze doufat, že uvedené plány ministerstvo splní, a že tak nezůstane pouze u slov a dokumentů, ale přejde k efektivním činům a posílí se tak naše postavení a konkurenceschopnost v EU.