INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Snížení základu daně pomocí darů

21.6.2019

Dnes se zaměříme na tzv. bezúplatná plnění. Snížit základ daně si může jak zaměstnanec, tak i osoba samostatně výdělečně činná. Zaměstnanci uplatňují nezdanitelné části základu daně v ročním zúčtování. OSVČ si sníží základ daně v daňovém přiznání.

Snížit základ daně lze několika způsoby. Mezi nezdanitelné části základu daně patří:

  • bezúplatná plnění (dříve označované jako dary),
  • úroky z hypotečního nebo obdobného úvěru,
  • pojistné na penzijní připojištění,
  • pojistné na soukromé životní pojištění,
  • členské odborové příspěvky,
  • příspěvek na úhradu dalšího vzdělávání.

Bezúplatné plnění (dar) může mít charakter finanční částky, nemovité věci, ale i poskytnuté služby. Věcný dar nebo službu je nutné ocenit. V případě, že hodnota daru není známa, ocenění musí být v souladu se zákonem o oceňování majetku.

Od základu daně si dle zákona č. 586/1992 Sb. odečíst tyto dary: „hodnotu bezúplatného plnění poskytnutého obcím, krajům, organizačním složkám státu, právnickým osobám se sídlem na území České republiky (…), a to na vědu a vzdělávání, výzkumné a vývojové účely, kulturu, školství, na policii, na požární ochranu, na podporu a ochranu mládeže, na ochranu zvířat a na jejich zdraví, na účely sociální, zdravotnické a ekologické, humanitární, charitativní, náboženské pro registrované církve a náboženské společnosti, tělovýchovné a sportovní, a politickým stranám, politickým hnutím ….“

I bezúplatná plnění jsou z daňového hlediska limitovány. Dar je možné uplatnit, pokud úhrnná hodnota ve zdaňovacím období přesáhla 2 % ze základu daně nebo činí alespoň 1 000 korun. V úhrnu lze odečíst nejvýše 15 % ze základu daně.

Základ daně si můžete snížit i v případě, že darujete krev. Je nutné jen doložit potvrzení o darování krve. Každé darování je oceněno částkou 3 000 korun. Dále je možné snížit základ daně při darování orgánu žijícím dárcem nebo darování krvetvorných buněk (kostní dřeně nebo kmenových buněk). Pro daňové účely se hodnota takového daru ocení částkou 20 000 korun.