INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Setkání ministra vnitra se starosty ORP

18.6.2013

V pondělí 17. června 2013 proběhlo v Benešově setkání vedení Ministerstva vnitra se starosty obcí s rozšířenou působností. Zahájil jej sám ministr vnitra Jan Kubice. Jedním z hlavních témat setkání byla spolupráce orgánů státní správy a samosprávy při zvládání živelních pohrom a aktuální situace po povodních. Ministr hned v úvodu podotkl, že krizová situace vždy prověří schopnost a ochotu jednotlivých složek vzájemně spolupracovat a realizovat potřebná opatření a zároveň konstatoval, že tato součinnost funguje dobře.

Na setkání byl také přítomen Generální ředitel HZS ČR plk. Drahoslav Ryba, který činnost HZS ČR a celého integrovaného záchranného systému během povodní také zhodnotil velmi dobře. Policejní prezident plk. Martin Červíček na setkání starosty informoval, že pro policii bezpečnostní opatření neskončila a že ve spolupráci s krajskými ředitelstvími bude nadále zajišťován zvýšený výkon služby. Ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financí Jan Zikl seznámil starosty s možnostmi finanční pomoci státu územním samosprávám na odstranění následků povodní a s částkami, které doposud Ministerstvo financí uvolnilo.

Druhá část schůze byla věnována aktuálním diskutovaným tématům z oblasti veřejné správy. V této části jednání vystoupil se svými informacemi náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Pavel Kolář a seznámil přítomné s aktuálním stavem prací na novele zákona o úřednících územních samosprávných celků v souvislosti s přípravou nového zákona o státních úřednících. Konstatoval, že zákon zatím funguje dobře, ale i přesto je nutná jeho úprava – např. v části o vzdělávání a povinnosti výběrových řízení nebo o bezúhonnosti.

Další proslov týkající se veřejné správy zde měl vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu Petr Prokop. Hovořil o připravovaném materiálu Koncepce rozvoje veřejné správy a dále přítomné seznámil s projektem Procesní modelování agend, který bude sloužit k vyšší efektivitě a standardizaci veřejné správy.

Na závěr setkání se starosty ORP promluvil Josef Svoboda z odboru veřejné správy a eGovernmentu a představil stav prací na klíčovém dokumentu Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014.