V návaznosti na situaci aktuálně realizujeme pouze online vzdělávání, prezenční školení se nekonají. Účastníky přihlášené na prezenční akce postupně kontaktujeme.
INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Setkání ministra vnitra se starosty ORP

18.6.2013

V pondělí 17. června 2013 proběhlo v Benešově setkání vedení Ministerstva vnitra se starosty obcí s rozšířenou působností. Zahájil jej sám ministr vnitra Jan Kubice. Jedním z hlavních témat setkání byla spolupráce orgánů státní správy a samosprávy při zvládání živelních pohrom a aktuální situace po povodních. Ministr hned v úvodu podotkl, že krizová situace vždy prověří schopnost a ochotu jednotlivých složek vzájemně spolupracovat a realizovat potřebná opatření a zároveň konstatoval, že tato součinnost funguje dobře.

Na setkání byl také přítomen Generální ředitel HZS ČR plk. Drahoslav Ryba, který činnost HZS ČR a celého integrovaného záchranného systému během povodní také zhodnotil velmi dobře. Policejní prezident plk. Martin Červíček na setkání starosty informoval, že pro policii bezpečnostní opatření neskončila a že ve spolupráci s krajskými ředitelstvími bude nadále zajišťován zvýšený výkon služby. Ředitel odboru financování územních rozpočtů a programového financování Ministerstva financí Jan Zikl seznámil starosty s možnostmi finanční pomoci státu územním samosprávám na odstranění následků povodní a s částkami, které doposud Ministerstvo financí uvolnilo.

Druhá část schůze byla věnována aktuálním diskutovaným tématům z oblasti veřejné správy. V této části jednání vystoupil se svými informacemi náměstek ministra vnitra pro veřejnou správu a legislativu Pavel Kolář a seznámil přítomné s aktuálním stavem prací na novele zákona o úřednících územních samosprávných celků v souvislosti s přípravou nového zákona o státních úřednících. Konstatoval, že zákon zatím funguje dobře, ale i přesto je nutná jeho úprava – např. v části o vzdělávání a povinnosti výběrových řízení nebo o bezúhonnosti.

Další proslov týkající se veřejné správy zde měl vrchní ředitel sekce veřejné správy a eGovernmentu Petr Prokop. Hovořil o připravovaném materiálu Koncepce rozvoje veřejné správy a dále přítomné seznámil s projektem Procesní modelování agend, který bude sloužit k vyšší efektivitě a standardizaci veřejné správy.

Na závěr setkání se starosty ORP promluvil Josef Svoboda z odboru veřejné správy a eGovernmentu a představil stav prací na klíčovém dokumentu Strategický rámec rozvoje eGovernmentu 2014.