INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Sazby stravného

22.10.2015

Zaměstnanci náleží stravné, pokud pracovní cesta trvá déle než 5 hodin. Stravné se může lišit podle toho, zda se jedná o podnikatelskou sféru, státní správu, či je pracovník vyslán na pracovní cestu v tuzemsku nebo do zahraničí. V dnešním článku si o jednotlivých sazbách stravného můžete přečíst. Sazby tuzemského stravného každý rok určuje vyhláškou Ministerstvo práce a sociálních věcí.

Zahraniční stravné by se od příštího roku měly zvýšit. Ministerstvo zahraničních věcí připravuje návrh na úpravu výše sazeb. „Vzhledem k potřebě úspor proto MF navrhuje pro rok 2016 upravit sazby stravného v menším rozsahu, a to u těch zemí, kde v mezinárodním srovnání nákladů na stravování je dosavadní sazba výrazně nižší, resp. kde index vývoje cen od poslední úpravy sazby k tomu opravňuje“, píše ministerstvo financí v důvodové zprávě k návrhu vyhlášky.

Stravné může zaměstnavatel zaměstnanci vyplatit v českých korunách, nebo pokud zaměstnanec chce tak i v jiné cizí volně směnitelné měně. Pro přepočet se použije směnný kurz devizového trhu vyhlašovaný Českou národní bankou.

Zaměstnanci přísluší zahraniční stravné ve výši základní sazby, pokud doba strávená mimo Českou republiku trvá v kalendářním dni déle než 18 hodin. V případě, že tato doba trvá déle než 12 hodin, nejvýše však 18 hodin, poskytne zaměstnavatel zaměstnanci zahraniční stravné ve výši dvou třetin této sazby zahraničního stravného, a ve výši jedné třetiny této sazby zahraničního stravného, trvá-li doba strávená mimo území České republiky méně než 12 hodin, avšak alespoň jednu hodinu.

Pro podnikatelskou sféru je stanovena pouze minimální výše stravného. Zaměstnavatelé tedy mohou zvýšit stravné dle svého vlastního uvážení. V letošním roce je minimální stravné na jeden kalendářní den stanoveno ve výši 69 korun pro pracovní cesty dlouhé 5 až 12 hodin, 104 korun pro cesty trvající od 12 do 18 hodin, nebo 163 korun v případě, že pracovní cesta trvala déle než 18 hodin.

Ve veřejném sektoru zaměstnancům za každý kalendářní den pracovní cesty náleží stravné ve výši od 69 do 82 korun po pracovní cestě dlouhé 5 až 12 hodin, 104 až 125 korun pro cesty v rozmezí od 12 do 18 hodin, 163 až 195 korun pro cesty trvající déle než 18 hodin. Zaměstnavatelé nemohou poskytnout vyšší stravné, neboť musí dodržovat horní limit.

Zaměstnanec by měl nejpozději do 10 dnů po ukončení pracovní cesty předložit zaměstnavateli všechny doklady, které jsou potřebné k vyúčtování pracovní cesty (není-li dohodnuto jinak).

Náhrada cestovních výdajů (stravné) je osvobozena od daně z příjmů fyzických osob a povinného pojistného do výše stanovené pro zaměstnance pracující ve veřejném sektoru. Co se týče zaměstnavatele, je stravné daňově uznatelným výdajem celá částka poskytnutého stravného, ale z částky nad maximální limit musí zaměstnavatel za zaměstnance odvádět pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění i zálohu na daň či daň z příjmů fyzických osob.