INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2018

26.3.2019

Každá osoba samostatně výdělečně činná, která vykonávala alespoň po část roku samostatnou výdělečnou činnost, má povinnost podat příslušné správě sociálního zabezpečení Přehled o příjmech a výdajích OSVČ. I OSVČ s nulovými příjmy tak musí přehled odevzdat.

Tento přehled je nutné odevzdat do 2.května 2019. Pokud vám daňové přiznání zpracovává daňový poradce lhůta se prodlužuje do 1.sprna 2019. OSVČ, které nejsou povinny daňové přiznání podávat, musí přehled podat v dřívějším termínu, a to nejpozději do 8. dubna 2019. Podat přehled můžete i online na ePortálu ČSSZ.

Pokud jste v roce 2018 změnili zdravotní pojišťovnu, je nutné poslat přehled do obou pojišťoven, u kterých jste v roce 2018 byli pojištěni. Následné nedoplatky či přeplatky vám každá pojišťovna bude vyměřovat samostatně, a to v poměrné výši k součtu doložených vyměřovacích základů. V případě přeplatku byste měli doložit potvrzení druhé zdravotní pojišťovny, u níž jste byli v daném roce pojištěni, o vyměřovacím základu a platbách pojistného.

Sazba zdravotního pojištění je 13,5 procenta z vyměřovacího základu, sazba sociálního pojištění potom 29,2 procenta z vyměřovacího základu. Vyměřovací základ je buď polovina daňového základu či minimální vyměřovací základ. Sazba pojistného je stejná při výkonu hlavní i vedlejší samostatné výdělečné činnosti. Za každý měsíc výkonu hlavní samostatné výdělečné činnosti činí minimální vyměřovací základ u sociálního pojištění 7 495 korun a u zdravotního pojištění 14 989,50 korun. Sociální pojištění se za minulý rok počítá pouze do maximálního vyměřovacího základu, který činí 1 438 992 korun.

Za rok 2018 se sociální pojištění neplatí z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti, když je hrubý zisk nižší než 71 950 korun. Zdravotní pojištění z výkonu vedlejší samostatné výdělečné činnosti se platí vždy.

Jestliže podnikatel přehled včas nepodá, zdravotní pojišťovna ho o této skutečnosti nejdříve upozorní a vyzve k nápravě. Pokud by tuto výzvu ignoroval, může dostat pokutu až ve výši 50 000 korun. Případné nedoplatky na pojištění musíte zaplatit do 8 kalendářních dnů od doby, kdy jste přehled odevzdali.