INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Podoba podpory venkovských oblastí v roce 2014

4.1.2014

Ministerstvo pro místní rozvoj v listopadu zveřejnilo cíle podprogramu „Podpora obnovy a rozvoje venkova 2014“. Tento podprogram předpokládá zapojení obyvatel venkova, občanských spolků a různých sdružení při obnově a modernizaci konkrétní obce v souladu s místními tradicemi. Podprogram obsahuje čtyři dotační tituly, a to:

1) Podpora vítězů soutěže Vesnice roku (o té jste zde byli již informováni)

  • zaměřen na obnovu a údržbu venkovské zástavby a občanské vybavenosti, komplexní úpravu veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně, rekonstrukci a výstavbu místních komunikací, stezek a veřejného osvětlení příprava a realizace propagačních materiálů a prezentace obce v soutěži Vesnice roku
  • dotace do výše 80 % uznatelných nákladů

2) Podpora zapojení dětí a mládeže do komunitního života v obci

  • zaměření je velmi podobné prvnímu dotačnímu titulu, navíc je zde zařazena možnost rekonstrukce nebo vybudování zařízení pro volnočasové aktivity (hřiště, klubovny, cyklostezky, bruslařské dráhy, naučné stezky apod.).
  • dotace do výše 70 % uznatelných nákladů, horní finanční limit činí 400 tis. Kč

3) Podpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova

  • zaměřen na prezentaci úspěšných projektů zaměřených na obnovu a rozvoj venkova, výměnu zkušeností při přípravě těchto projektů a podporu spolupráce a odborného vzdělávání zástupců obcí
  • dotace do výše 70 % uznatelných nákladů, horní finanční limit 200 tis. Kč

4) Podpora obnovy drobných sakrálních staveb v obci

  • zaměřen na obnovu staveb jako je kaple, kaplička, socha, boží muka, kříž či úprava okolí těchto sakrálních staveb
  • dotace do výše 70 % uznatelných nákladů, horní finanční limit 400 tis. Kč

Přitom příjemci podpory jsou pro každý z výše zmíněných dotačních titulů vymezeni zvlášť. Nutno dodat, že obecně se jedná o obce samotné či svazky obcí.

Zásady podprogramu Podpory obnovy a rozvoje venkova (kód: 117D815) a také výzvy k předkládání žádostí o dotaci byly již schváleny, a to rozhodnutím ministra č. 155/2013 ze dne 28. listopadu, přičemž žádosti je možné podávat kontinuálně. Žádosti o dotace je možno předkládat již od 2. prosince 2013, ukončení příjmu žádostí je stanoveno na 17. února 2014.

Žádosti je možné předkládat i elektronicky, a to prostřednictvím programu DIS ZAD, kde je zapotřebí mít své přihlašovací jméno a heslo. To lze získat po zaregistrování na tomto odkazu . Tato internetová aplikace slouží k evidenci žádostí o dotace, granty, příspěvky a jiné finanční pomoci na příslušném úřadu. Každá žádost je v systému uložena pod příslušným uživatelem a je možné sledovat její aktuální stav – přijetí ke zpracování, vyřízení, zamítnutí, apod. – či její údaje doplňovat.

Veškeré potřebné informace, jako je plné znění schválených zásad, výzvy k předkládání žádosti a další přílohy k uvedenému podprogramu naleznete ke stažení zde.