INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Osvobození příjmů fyzických osob v letošním roce

7.5.2014

Osvobození od daně definuje část předmětu daně, ze kterých se daň nevybírá, resp. které daňový subjekt není povinen, ale zpravidla ani oprávněn, zahrnout do základu daně. Osvobození se často váže na splnění určitých podmínek, popř. má určité horní limity, jejichž převis se už zdanit musí. V letošním roce se můžeme setkat s řadou změn, které mohou ovlivnit přímo výši daňové povinnosti poplatníků. V následujících řádcích jsou popsány podmínky, za kterých lze osvobodit příjmy z prodeje movitých a nemovitých věcí a z prodeje cenných papírů.

Příjmy z prodeje movitých věcí

  • Příjmy z prodeje motorových vozidel, lodí, letadel jsou od daně osvobozeny, přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 1 rok.
  • Příjmy z prodeje movitých věcí, které byly zahrnuty do obchodního majetku pro výkon podnikatelské a jiné samostatné výdělečné činnosti poplatníka, jsou od daně osvobozeny až po pěti letech od jejich vyřazení z obchodního majetku.

Příjmy z prodeje nemovitosti

  • Může se jednat o rodinný dům, byt, včetně podílu na společných částech domu nebo spoluvlastnického podílu, včetně souvisejícího pozemku. 
  • Příjem z prodeje nemovitosti je osvobozen, pokud v něm prodávající měl bydliště nejméně po dobu 2 let bezprostředně před prodejem, nebo po dobu kratší a jestliže použije získané prostředky na uspokojení bytové potřeby. 
  • V případě, že by příjem plynul ze společného jmění manželů, k osvobození postačí, aby podmínky pro toto osvobození splnil jen jeden z manželů (pokud majetek, kterého by se osvobození týkalo, není a nebyl zařazen do obchodního majetku jednoho z manželů).
  • Osvobozeny nemohou být příjmy, které jsou zahrnuty do obchodního majetku pro výkon činnosti, ze které plyne příjem ze samostatné činnosti, a to do dvou let od jejich vyřazení z tohoto obchodního majetku. Dále nelze osvobodit příjmy z jejich budoucího prodeje nemovitých věcí uskutečněného v době do dvou let od nabytí vlastnického práva.

Příjmy z prodeje cenných papírů

  • Příjmy z prodeje cenných papírů jsou osvobozeny, pokud doba mezi nabytím a převodem těchto cenných papírů při jejich prodeji přesáhne dobu tří let (namísto původních šesti měsíců). 
  • Příjmy z podílu připadající na podílový list při zrušení podílového fondu jsou osvobozeny, pokud doba mezi nabytím podílového listu a dnem vyplacení podílu přesáhne 6 měsíců.
  • Osvobození se nevztahuje na příjmy, které jsou nebo byly zahrnuty do obchodního majetku, a to do tří let od ukončení podnikatelské nebo jiné samostatné výdělečné činnosti a na kapitálové příjmy.