INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Od příštího roku si lidé více připlatí za daň darovací

30.12.2013

V návaznosti na nový občanský zákoník byl schválen návrh nového zákona o dani z nabytí nemovitých věcí. Problematika daně darovací je v současné době upravena v zákoně č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí, ve znění pozdějších předpisů. V novém roce se ale úprava daně dědické a darovací přesune do zákona o daních z příjmů.

Od ledna 2014 si lidé budou muset připlatit vyšší částku za daň darovací. Předmětem daně darovací je bezúplatné nabytí majetku na základě právního úkonu nebo v souvislosti s právním úkonem. Předmětem daně je movitý majetek (či jiný majetkový prospěch), jestliže byl bezúplatně nabyt v tuzemsku.  Z nemovitostí, které se nacházejí na území ČR, se daň vybírá bez ohledu na státní občanství nebo bydliště dárce.

Poplatníkem daně darovací je nabyvatel, tedy obdarovaný. Jedinou výjimkou jsou tuzemské fyzické nebo právnické osoby, které darují něco osobě s trvalým pobytem mimo Českou republiku – v tomto případě je poplatníkem daně dárce.

V současné době se uplatňuje progresivní sazba daně v rozmezí od 7 % do 40 %. Sedmi procenty jsou daněny dary v hodnotě do 1 milionu korun a dosahují až 40 % pro částky nad 50 milionů korun. Nově bude tzv. bezúplatný příjem (tedy i příjem z daru) považován za ostatní příjem ve smyslu zákona o daních z příjmů a bude tak obecně vstupovat do dílčího základu daně z příjmů fyzických osob podle § 10. Dary budou tedy daněny sazbou daně z příjmů, tj. 15 % pro fyzické osoby a 19 % pro právnické osoby. Má se jednat o zjednodušení daňového systému.  Od darovací daně zůstanou i nadále osvobozeni příbuzní v řadě přímé (zjednodušeně řečeno děti, rodiče, vnuci, prarodiče) a manželé. Neplatí ji ani sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety a dále manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela a manželé rodičů.

Daň nemusí platit ani osoby, které s dárcem žili nejméně po dobu jednoho roku před získáním „bezúplatného příjmu" ve společně hospodařící domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo na něj byly odkázány výživou.

Nezávisle na vztahu dárce a obdarovaného jsou od daně osvobozeny i dary nabyté „příležitostně", pokud jejich hodnota nedosahuje 15 tisíc korun. Daň nemají platit ani neziskové organizace.