INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nový zákon upraví postavení úředníků

23.6.2013

Záměrem návrhu, který již vláda schválila, je stanovení předpokladů pro zastávání míst státních úředníků a jejich postavení – návrh tedy upravuje výkon přímé státní správy po personální stránce.

Cílem zákona je zajistit odpolitizování, profesionalizaci, stabilizaci a transparentnost státní správy, stanovit hranice mezi politicky obsazovanými a úřednickými místy ve státní správě. Zákon by měl také zajistit zvýšení kvality výkonu státní správy včetně ověření předpokladů pro výkon práce úředníka, a to přesněji jeho úprava v oblasti vzdělávání státních úředníků.

Jak již bylo zmíněno v úvodu, návrhem bude řešeno zejména postavení úředníků, a dále předpoklady pro zastávání pracovního místa, výběrové řízení, vznik, změna a zánik pracovního poměru včetně důvodů pro výpověď nebo odvolání vedoucího úředníka, a systém jejich vzdělávání.

Na základě tohoto zákona by úředník pracovní poměr uzavíral s tzv. subsidiárním použitím zákoníku práce, čili s jeho respektováním. Úředník by ale také měl zvýšené povinnosti nad rámec zákoníku práce – např. povinnost podrobit se nejméně 1x ročně pracovnímu hodnocení. Nad to by úředníkovi náležela kompenzace v podobě šesti týdnů dovolené a další odstupné. Zcela nově pak bude upravena hranice mezi obsazováním úřednických a politických míst ve státní správě, stanovena pravidla systemizace úřednických míst a organizace úřadu státní správy.

Předpoklady pro práci úředníka:

  • Úředníkem se bude moci stát plnoletý občan Evropské unie, který ovládá český jazyk
  • Občan, který je svéprávný, bezúhonný a spolehlivý
  • Vedoucí úředník nebude moci zastávat funkci v politické straně nebo v politickém hnutí a vystupovat při výkonu práce v jejich prospěch
  • Vedoucím oddělení, ředitelem odboru či jeho zástupcem se bude moci stát ten, kdo má nejméně tříletou praxi jako úředník, čtyřletou praxi jako uvolněný člen zastupitelstva obce či kraje, nebo byl nejméně dva roky členem vlády nebo jeho náměstkem.

Povinnosti úředníka:

  • Hájit veřejný zájem
  • Postupovat tak, aby nikomu nevznikaly zbytečné náklady a naopak co možná nejmenší zatížení
  • Vyřizovat věci bez průtahů
  • Nepožadovat po klientovi údaje získatelné z úřední evidence
  • Upozornit na pokyn vydaný v rozporu s právním předpisem a následně oznámit protiprávní jednání
  • Průběžně se vzdělávat a dodržovat etický kodex

Úředníci si také budou moci díky zmíněné novela zákona nově zvolit tzv. radu úředníků. Ta bude muset být nejméně 3 – členná a zvolená na dobu tří let. Rada úředníků si poté sama zvolí svého předsedu a následně o tom informuje vedoucího příslušného úřadu a ostatní úředníky. Rada může zaniknout uplynutím jejího funkčního období, poklesem počtu členů rady na méně než tři osoby anebo také zrušením úřadu státní správy. Samotné členství v radě úředníků by pak končilo obdobně, jako ve známých podnikových formách – dnem vzdání se funkce člena nebo skončením pracovního poměru.

Účinnost návrhu se předpokládá k prvnímu lednu 2014. Kromě výše vyjmenovaných cílů by mělo být dosaženo jednotné právní úpravy pro všechny státní úředníky, a to prostřednictvím návrhu zde probraného zákona a zákona o úřednících územních samosprávných celků.