INTEGRA CENTRUM s.r.o.
vzdělávací kurzy, školení, semináře

Nový katastrální zákon: méně podvodů na úkor délky katastrálního řízení

24.9.2013

Nový občanský zákoník platný od 1. ledna 2014 přinese rozsáhlé změny, které se dotknou i oblasti nemovitostí a katastrálního řízení. Jednou ze zmíněných změn je posílení zásady materiální publicity veřejných seznamů, kam spadá katastr nemovitostí.

Zásada materiální publicity podle nového občanského zákoníku znamená, že „pokud je do veřejného seznamu zapsáno právo k věci, neomlouvá nikoho neznalost zapsaného údaje“, nově je tedy posílena ochrana osoby, která je v katastru nemovitostí vedena jako držitel práv.

Nový katastrální zákon (zákon č. 256/2013 Sb. a doprovodný zákon č. 257/2013 Sb.) má za úkol posílit slabiny v systému převodu vlastnictví nemovitostí a zabránit podvodům spojených s nákupem a prodejem nemovitostí. Plná moc, na základě které může být majitel nemovitosti zastupován, bude muset být ověřena notářem nebo obecním úřadem. Majitelé nemovitostí zastupovaní na základě plné moci vždy dostanou oznámení o podaném návrhu na vklad i o provedeném vkladu. Katastrální úřad povolí vklad pouze po uplynulé lhůtě dvaceti dní, ve které se majitel nemovitosti může vyjádřit k nesouhlasu. V případě, že katastrální úřad rozhodne o změně zápisu v katastru nemovitostí, bude do 24 hodin informovat ty jedince, kterých se změna týká.

Zkvalitnění informovanosti vlastníků nemovitostí o změnách katastru však povede k prodloužení katastrálního řízení. Podle předsedy Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního tak průměrná doba vkladového řízení stoupne ze současných čtrnácti dnů až na dvojnásobek, tedy třicet dnů.

Změny se týkají také správních poplatků. Nový katastrální zákon zachová současný správní poplatek 1 000,- korun za zápis do katastru. Nově však bude zaveden poplatek 1 000,- korun za výmaz zástavního práva, který byl doposud zdarma.  Zpoplatněny budou také převody podílů v bytovém domě do svého vlastnictví, odkoupení půdy od společenství vlastníků nebo třeba úkony na katastru, které souvisí s pronájmem půdy či lesního pozemku.